Nej, Løk­ke respek­te­rer ik­ke den dan­ske mo­del

BT - - DEBAT - Med­lem af be­skæft igel­ses­ud­val­get

at stats­mi­ni­ste­ren har valgt at fl yve med et fl ysel­skab, som nær­mest fø­rer re­k­la­me­kampag­ne på, at de næg­ter at be­ta­le en or­dent­lig løn og ha­ve or­dent­li­ge ar­bejds­vil­kår. Ry­a­nair be­nyt­ter sig des­u­den af skat­te­ly. Det er alt sam­men med til at un­der­gra­ve det dan­ske ar­bejds­mar­ked, hvor vi øn­sker, at dan­ske løn­mod­ta­ge­re har go­de løn­nin­ger og

ar­bejds­vil­kår. Uan­set om det er be­vidst Uan­set el­ler ube­vidst, vi­ser Lars Løk­ke, hvis si­de han står på i den sag. om det er be­vidst el­ler ube­vidst, vi­ser Lars Løk­ke, hvis si­de han står på

selv, jeg har fl øjet med Ry­a­nair. Det er nok for­di, jeg ik­ke ta­ger på fe­rie ret oft e. Men skal jeg fl yve et sted hen, er pri­sen en af de ting, jeg kig­ger på. Vi er net­op ble­vet et rigt sam­fund, for­di men­ne­sker stift er virk­som­he­der, som kon­kur­re­rer med an­dre om at le­ve­re den bed­ste ser­vi­ce til den la­ve­ste pris. Det fri­sæt­ter res­sour­cer, som bli­ver brugt an­dre ste­der i øko­no­mi­en. Ry­a­nair er et ek­sem­pel på, at det er sundt og godt med kon­kur­ren­ce på fl ytrans­port. For det er et mar­ked, der før har væ­ret do­mi­ne­ret af stat­se­je­de sel­ska­ber, som for man­ges ved­kom­men­de har væ­ret dre­vet in­eff ek­tivt og fl ere gan­ge er ble­vet red­det for skat­te­bor­ger­nes pen­ge.

JEG TROR IK­KE

ha­ve for­del af at teg­ne overenskomst, men der er in­gen tvang. Ry­a­nair har i øv­rigt væ­ret gen­nem en pro­ces i Ar­bejds­ret­ten. Og så kan man ik­ke klan­dre stats­mi­ni­ste­ren, at han fl yver med et fuldt ud lov­ligt sel­skab, som tu­sin­der af dan­ske­re bru­ger hvert år.

MAN­GE VIRK­SOM­HE­DER KAN

PE­TER HUM­MEL­GAARD THOMSEN ( S)

JEG KAN KON­STA­TE­RE,

ind­le­der stats­mi­ni­ste­ren tre­part­s­for­hand­lin­ger, hvor han be­der løn­mod­ta­ger­ne om at bi­dra­ge til at lø­se den me­get svæ­re fl ygt­nin­ge­kri­se og spørgs­må­let om, hvor­dan vi in­te­gre­rer de man­ge nye bor­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det. Sam­ti­dig går han om bord på et fl y fra et sel­skab, som li­ge har haft den stør­ste kon­fl ikt med det dan­ske ar­bejds­mar­ked i rig­tigt man­ge år. Han respek­te­rer alt­så ik­ke, at dan­ske løn­mod­ta­ge­re - og dan­ske­re i det he­le ta­get - stod sam­men og kæm­pe­de for den dan­ske mo­del.

DEN ENE DAG

stats­mi­ni­ster fl yver i pri­vat re­gi el­ler ej, bur­de han vi­se den respekt at fl yve med et sel­skab, som gi­ver or­dent­li­ge løn­nin­ger og ar­bejds­vil­kår til de­res an­sat­te og respek­te­rer den dan­ske ar­bejds­mar­keds­mo­del. Det er jo den mo­del, han selv be­der om at lø­se ud­for­drin­gen med at få fl ygt­nin­ge ud på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

UAN­SET OM LAN­DETS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.