En rig­tig vin­ter­fe­ri­e­blu­es

Fol­ke­tin­get

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Det har væ­ret en ty­pisk vin­ter­fe­ri­eu­ge i dansk po­li­tik. Dem, der ik­ke har væ­ret på fe­rie, har skabt pro­ble­mer for dem, der var på fe­rie. Hvad var ugens rej­se? Stats­mi­ni­ste­ren er til top­mø­de i Bruxelles, hvor Stor­bri­tan­ni­en læg­ger arm med EU for at få en særaft ale på plads, som pre­mi­er­mi­ni­ster Ca­meron og­så har en chan­ce for at få ja til ved en fol­ke­af­stem­ning til som­mer. Det – i hvert fald i Bruxelles – an­se­te me­die Po­li­ti­co Eu­ro­pe har i den for­bin­del­se la­vet en slags rang­li­ste over, hvil­ke re­ge­rings­che­fer der har mest tyng­de i for­hand­lin­ger­ne. Her vur­de­res Lars Løk­ke Ras­mus­sen til at ’ bok­se over sin vægt­klas­se’. Det er dog en ud­læg­ning, som EU- eks­pert Mar­le­ne Wind ik­ke er enig i. Hun vur­de­rer, at det nu er op til de øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de og Frank­rig. Det dan­ske håb er, at der bli­ver skabt nog­le nye prin­cip­per for til­de­ling af vel­færdsy­del­ser i EU, som Dan­mark og­så kan få lov at be­nyt­te. Det vil sand­syn­lig­vis lyk­kes, men det hand­ler fak­tisk ik­ke om over­væl­den­de man­ge pen­ge, me­re om en ri­me­lig­heds­be­tragt­ning. Hvad var ugens fl yrej­se? Og­så stats­mi­ni­ste­rens. Sid­ste søn­dag blev hr. og fru Løk­ke Ras­mus­sen iføl­ge Ek­stra Bla­det set sti­ge om bord på et Ry­a­nair fl y. For­man­den for 3F i Ka­strup le­ve­rer den helt per­fek­te kom­men­tar for at gø­re det til en po­li­tisk hi­sto­rie. » Jeg me­ner, at det er no­get pis, at vo­res stats­mi­ni­ster fl yver med et fl ysel­skab uden overenskomst. Ry­a­nair ud­gør jo en di­rek­te trus­sel mod den dan­ske mo­del – sam­ti­dig sid­der han ( red. stats­mi­ni­ste­ren) for bor­den­den ved tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne og be­der li­ge præ­cis fag­be­væ­gel­sens med­lem­mer le­ve­re, « si­ger han til Ek­stra Bla­det. Den kom­men­tar kun­ne den dyg­tig­ste spin­dok­tor ik­ke ha­ve skre­vet bed­re! Og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­lan­ger nu en for­kla­ring fra stats­mi­ni­ste­ren. En til­fæl­dig­hed? Må­ske. Hvad var ugens sno­t­dum­me rej­se­in­ter­view? DRs dra­ma­chef har i Ra­dio New Ze­aland sagt, at Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke at kan li­de ind­van­dre­re. Hun sag­de det godt nok i novem­ber, men Ra­dio24­syv har gi­vet in­ter­viewet nyt liv og og­så talt med DR- che­fen, som står ved si­ne ord – om­end hun ik­ke skul­le ha­ve sagt dem højt. Hvis vi et øje­blik ser bort fra, at det IK­KE er at stå ved si­ne ord, så må man kon­sta­te­re, at Dansk Fol­ke­par­ti nu har få­et ri­ge­ligt med am­mu­ni­ti- on til at fort­sæt­te en in­dædt kamp mod DR- Dra­ma. I en tid, hvor re­ge­rin­gen le­der eft er al­le bø­je­de fe­mø­rer un­der al­le so­fa­hyn­der, er det sim­pelt­hen sno­t­dumt af en DR- chef at vift e et rødt fl ag for­an me­di­e­gi­gan­tens li­cens­be­tal­te skat­teki­ste. Hvad var ugens sto­re sag? Det, der på Twit­ter sim­pelt­hen kø­rer un­der has­ta­get ’ gyl­le­ga­te’. Det hand­ler om re­ge­rin­gens lands­brugs­pak­ke, hvor De Kon­ser­va­ti­ve fø­ler sig ført bag ly­set af mil­jø- og fø­de­va­rer­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen, men hvor og­så for­sker­ne bag de da­ta, der lig­ger til grund for pla­nen, har be­skyldt re­ge­rin­gen for ’ kre­a­tiv bog­fø­ring’. Op­po­si­tio­nen ta­ler og­så om vild­led­ning af Fol­ke­tin­get og off ent­lig­he­den. Det er al­vor­li­ge an­kla­ger. No­get ty­der nu på, at De Kon­ser­va­ti­ve rent fak­tisk har væ­ret ve­l­in­for­me­re­de om eff ek­ter­ne af pla­nen. Men uan­set hvad, står målski­ven nu et an­det sted, for K for­lan­ger in­drøm­mel­ser for at støt­te pak­ken .

ini­ster Eva Kjer Han­sen har ind­kaldt til nye drøf­tel­ser om pak­ken og har i den for­bin­del­se ud­talt til TV2, at hun er ’ må­l­løs’ over kri­tik­ken. Hun er jag­tet af alt fra EU, over for­ske­re – til re­ge­rin­gens støt­te­par­ti. Men hun vi­ger ik­ke en tom­me. Det er ik­ke li­ge­frem så­dan en ’ skyl­dig’ mi­ni­ster op­fø­rer sig. Men sa­gen er langt­fra slut end­nu. Hvad lær­te vi så af po­li­ti­ker­nes vin­ter­fe­rie? Vi har lært, at tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne ik­ke er no­gen ba­de­bil­let for re­ge­rin­gen. Når Løk­kes com­mit­ment til den dan­ske mo­del bli­ver an­gre­bet pga. en fa­mi­lie­fe­rie ind­ledt på Ry­a­nair­sæ­der, er det for­di, der er dømt mod­vind på cy­kel­stien til re­ge­rin­gens for­hand­lings­team. Men vi har og­så lært, at re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­ers tå­l­mo­dig­hed er ved at væ­re tynds­lidt. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vil græ­de tør­re tå­rer, hvis tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne fejl­er, An­ders Samu­el­sen sæt­ter nu en væl­te- re­ge­rin­gen- de­ad­li­ne. Og Sø­ren Pa­pe stil­ler nye krav til en pak­ke, som er i stormvejr. Det er ik­ke en op­før­sel, man nor­malt ser fra folk, der for­ven­ter at bli­ve skuff ede.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for­lan­ger nu er for­kla­ring fra stats­mi­ni­ste­ren. En til­fæl­dig­hed? Må­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.