Me­dal­je­vin­de­re fra uven­tet kant

BT - - NYHEDER - 2013 Von Un­serm Pi­not Noir, Balt­ha­s­ar Ress, Tro­ck­en, Rhe­in­gau, Ger­ma­ny. 2013 Château de la 2013 Aki­tu ’ A1’ Pi­not Vin­nyhe­der:

PI­NOT NOIR Pi­not noir- vi­ne er ble­vet en stor suc­ces ver­den over. Tid­li­ge­re var rød­vi­ne­ne fra den tynd­skin­de­de, sar­te drue stort set kun kendt fra de oft e kost­ba­re Bour­gog­ne- vi­ne i Nor­døst­frank­rig.

I dag har man fre­mav­let va­ri­an­ter af pi­not noir, som er til­pas­set lo­ka­le kli­ma­for­hold i stort set he­le den vin­pro­du­ce­ren­de ver­den. Og sam­ti­dig med det er tem­pe­ra­tu­ren ste­get lidt fl ere ste­der.

Beg­ge de­le er for­modent­lig en del af for­kla­rin­gen på, at me­dal­je­vi­ne­ne i den­ne uges an­be­fa­lin­ger er fra lan­de, der for en del år si­den ik­ke var kendt for go­de rød­vi­ne, Tys­kland og Østrig.

De nye va­ri­an­ter af pi­not noir, bed­re vin­ma­ger- er­fa­rin­ger og tem­pe­ra­turstig­nin­gen har med­ført, at vi, der hol­der me­get af pi­not noir- vi­ne, i dag op­le­ver et stort ud­valg af dis­se be­ha­ge­li­ge og ele­gan­te vi­ne at væl­ge imel­lem, og at vi nu kan få bed­re kva­li­tet for pen­ge­ne. 2014 Bin 99, Pi­not Noir, Lin­de­man’s, South Ea­stern Au­stra­lia. Kom­men­tar: Me­di­um let rød­vin, læk­ker, ’ nem at drik­ke’, be­ha­ge­lig saf­tig smag af mod­ne mør­ke kir­se­bær, lidt by­sen­bær og har­monisk va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til hyg­ge med sna­cks, pizza, sa­la­ter el­ler stegt kyl­ling. Pris: Kr. 55. For­hand­ler: Net­to, Trea­sury Wi­ne Esta­tes tlf. 8930 3030. www. net­to. dk Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um let rød­vin, god smag af mod­ne hin­d­bær, fri­ske tra­ne­bær, ur­ter og lidt rø­get va­nil­je­toast. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til me­di­um let­te ret­ter af stegt fisk, fjer­kræ el­ler en grønt­sagstær­te. Pris: Kr. 109. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 7+ 8 pr. fl. kr. 79. For­hand­ler: Bar­rique Vin tlf. 3324 4111. www. bar­rique. dk

Vel­eg­net til:

Pris: For­hand­ler: Vin­Spe­ci­a­li­sten, H. J. Han­sen Vin­han­del tlf. 6312 8200. www. hjhan­sen- vin. dk

Tim Vol­ler­s­lev

Vel­eg­net til: Pris: Kr. 125. Til­bud uge 7+ 8 kr. 100. For­hand­ler: You­andWi­ne tlf. 9824 2401. www. you­andwi­ne. com

Pris:

er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re.

Vel­eg­net til: Pris: Kr. 169,95. Til­bud uge 7+ 8 ved køb af 12 fl. pr. fl. kr. 119,95. For­hand­ler: Sko­v­gaard Vi­ne tlf. 5850 0019. www. skov gaard­vi­ne. dk

Vel­eg­net til:

www. vol­ler­s­lev. dk

www. bt. dk/ ma­dog­vin

Let og be­ha­ge­lig rød­vin, flot, ren og ele­gant, vel­ba­lan­ce­ret, frug­trig smag af rø­de kir­se­bær, hin­d­bær, blå­bær, lidt ur­ter og kryd­de­ri­er. Su­per­godt køb.

Ser­ve­res v. 16 gr. som ape­ri­tif el­ler til stegt fisk el­ler let­te ret­ter.

Kr. 170. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 7+ 8 kr. 240.

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um let rød­vin, flot, rund smag af hin­d­bær, brom­bær, jord­bær, kryd­de­ri­er, toast og va­nil­je­strejf.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um ret­ter af and.

Kr. 249,75. Til­bud uge 7+ 8 pr. fl. kr. 229,75.

Skjold Bur­ne Vin­han­del tlf. 4345 1422, www. skjold- bur­ne. dk

Me­di­um let og dej­lig, frug­trig rød­vin, læk­ker, rund og saf­tig smag af mør­ke kir­se­bær, lidt brom­bær, kryd­derur­ter, sort pe­ber og god frisk ef­ter­s­mag. Godt køb.

Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza, skin­ke el­ler grønt­sagstær­ter.

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um let rød­vin, lang, dej­lig, rund smag af mør­ke kir­se­bær, lidt blom­mer, kryd­de­ri­er, rø­get toast og va­nil­je.

Ser­ve­res v. 16 gr. til hyg­ge uden mad el­ler me­di­um let­te ret­ter.

Saf­tig og læk­ker, me­di­um let rød­vin, let kry­dret og vel­struk­tu­re­ret smag af sor­te kir­se­bær, sko­v­jord­bær, blom­mer, pe­ber, ur­ter, rø­get toast og va­nil­je.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 16 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 312. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 7+ 8 pr. fl. kr. 270.

Hu­sted vin tlf. 2530 2355. www. hu­sted­vin. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.