Po­pu­lær se­rie in­spi­re­ret af dansk tv

BT - - NYHEDER -

’ VIKINGS’ Det er ik­ke kun vo­res for­hi­sto­rie som vikin­ger, der er den skan­di­na­vi­ske in­spira­tion til den po­pu­læ­re HBO- se­rie ’ Vikings’. Pro­du­ce­ren, ir­ske Mor­gan O’Sul­li­van, afslører nem­lig, at hol­det bag se­ri­en og­så har la­det sig kraf­tigt på­vir­ke af, hvor­dan man la­ver tv i Dan­mark. » Jeg har i fle­re år i den grad væ­ret me­get in­ter­es­se­ret i skan­di­na­vi­ske film og tv- se­ri­er og dem, der la­ver det. Jeg er jo vok­set op med Berg­man ( Ing­mar Berg­man, svensk fil­min­struk­tør, red.), « for­tæl­ler Mor­gan O’Sul­li­van.

Han for­tæl­ler, at fa­sci­na­tio­nen af skan­di­na­visk film­kunst lig­ger til grund for fle­re ting i se­ri­en.

» To­nen i ’ Vikings’ og det sti­li­sti­ske, visu­el­le ud­tryk, vi har gi­vet se­ri­en, er me­get in­spi­re­ret af må­den, man la­ver film og tv på i Dan­mark og Skan­di­navi­en, « si­ger han.

Mor­gan O’Sul­li­van har fle­re gan­ge be­søgt Dan­mark og få­et di­rek­te in­spira­tion til, hvor­dan se­ri­en, der nu går ind i sin fjer­de sæ­son, skal se ud på skær­men.

» Jeg har væ­ret i Dan­mark et par gan­ge, og vi har og­så væ­ret i Island, og he­le to­nen i de lan­de har vi prø­vet at om­fav­ne i se­ri­en. Det er og­så no­get, vi har tænkt over i for­bin- del­se med ud­væl­gel­sen af sku­e­spil­le­re. Vi skul­le jo bru­ge sto­re mænd, der så ud af no­get, når de kom ind gen­nem dø­ren. Skan­di­na­ver­ne er jo hø­je, ro­bu­ste mænd, « si­ger Mor­gan O’Sul­li­van.

Se­ri­ens ma­nuskript­for­fat­ter Mi­cha­el Hirs for­kla­rer, hvor svært det var at fin­de den helt rig­ti­ge sku­e­spil­ler til at ind­ta­ge ho­ved­rol­len i den skan­di­na­vi­ske for­tæl­ling om li­vet for vikin­ger­ne tu­sind år til­ba­ge.

» Da vi ca­ste­de til rol­len som Rag­nar ( Lo­t­h­brok, se­ri­ens ho­ved­per­son, red.) kom der to ty­per: Den ene ty­pe var så­dan nog­le smuk­ke en­gel­ske fy­re, som man ik­ke kun­ne fo­re­stil­le sig hol­de en øk­se, og den an­den var så­dan nog­le kæm­pe brød, der ik­ke kun­ne si­ge en replik uden at rå­be, « si­ger Mi­cha­el Hirst.

» Men så­dan sy­nes jeg ik­ke, skan­di­na­ver er. De er in­tro­ver­te, me­get dy­be men­ne­sker. Og jeg vil­le ha­ve en in­tro­vert, dyb viking, « for­kla­rer Hirst, der der­for og­så sæt­te han hæ­le­ne i, da han kun­ne for­nem­me, at de­res bed­ste bud på en ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver al­li­ge­vel ik­ke var helt rig­tig og ik­ke hav­de de skan­di­na­vi­ske kva­li­te­ter, de op­rin­de­ligt led­te ef­ter:

» Vi hav­de stort set skre­vet un­der med en fyr, men det føl­tes ik­ke rig­tigt, og en af­ten sad jeg og så hans prø­ve­film sam­men med min ko­ne, og hun sag­de: ’ Som kvin­de har jeg ik­ke lyst til at se på ham i ti­me­vis. Han er ik­ke kom­pleks nok.’ «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.