Bør­ne MGP er ble

Ef­ter en tur­bu­lent barn­dom er bør­ne MGP mest af alt endt som et fri­tids­hjem,

BT - - KULTUR -

MGP I år er det 15 år si­den, DR send­te det før­ste bør­ne MGP. ’ Bar­net’ blev me­get hur­tigt me­get stort, næ­sten før det hav­de lært at gå, men i dag har MGP ud­vik­let sig til en ro­lig og velaf­ba­lan­ce­ret te­e­na­ger. Til stor an­er­ken­del­se selv blandt si­ne tid­li­ge­re hår­de­ste kri­ti­ke­re og den før­ste MGP- boss. » Det er im­po­ne­ren­de, så godt DR gør det i dag. Jeg sy­nes, min op­rin­de­li­ge vi­sion nær­mest fø­res ud i per­fek­tion, « si­ger den op­rin­de­li­ge MGP- boss Pre­ben Vrid­stoft.

Egent­lig blev der af­holdt en DRmu­sik­kon­kur­ren­ce for børn al­le­re­de i 2000. Det fo­re­gik som en del af bør­ne­pro­gram­met ’ Bør­ne­1e­ren’, hvor Fe­mi­ni­num end­te som vin­de­re.

Men det før­ste egent­li­ge Me­lo­di Grand Prix for børn, der blev vun­det af Sis­se Ma­rie Sø­by, fandt sted i 2001. Det var ik­ke populært at ta­le om Me­lo­di Grand Prix i bør­ne­sam­men­hæng i den le­gen­da­ri­ske B& U- af­de­ling, hu­sker den da­væ­ren­de chef Pre­ben Vrid­stoft, der i dag ar­bej­der som event­ko­or­di­na­tor i TV2.

» Jeg hav­de stu­de­ret un­der­sø­gel­ser og set, at de voks­nes Me­lo­di Grand Prix var blandt de mest po­pu­læ­re pro­gram­mer blandt DRs bør­ne­se­e­re, « si­ger Pre­ben Vrid­stoft.

» Idéen om MGP mød­te bå­de mod­stand og op­bak­ning i DR. Der var en re­dak­tions­chef, der vi­ste mig en pla­kat med et slo­ga­net ’ ven­skab al­tid, kon­kur­ren­ce al­drig’. Den da­væ­ren­de tv- di­rek­tør Bjørn Eri­ch­sen var po­si­tiv. Men han sag­de og­så: ’ Du har det her ene skud, hvis jeg læg­ger et bør­ne­pro­gram den ene lør­dag af­ten, og det bli­ver en fi­a­sko, får jeg al­le på nak­ken’. Bred­te sig til re­sten af Eu­ro­pa MGP blev lyn­hur­tigt en kæm­pe se­er­suc­ces, og det bred­te sig til Dan- marks na­bo­lan­de og se­ne­re ud i Eu­ro­pa. Ju­ni­or Eu­ro­vi­sion Song Con­test blev af­holdt i Forum i Kø­ben­havn i 2003.

MGP blev en kæm­pe salgs­suc­ces for pla­de­sel­ska­bet, der hav­de kon­trak­ten med DR. Selv­om MGP- pla­der­ne nok var me­re po­pu­læ­re i pla­de­sel­ska­bets regn­skabs­af­de­ling end blandt dets mu­sik­folk – de man­ge MGP guld- og plat­in­pla­der blev hængt op på pla­de­sel­ska­bets toilet – var MGP en af de stør­ste pla­desuc­ce­ser i årtu­sin­dets begyndelse.

Men ef­ter­hån­den som kon­kur­ren­cen vok­se­de sig stor, mød­te den mas­siv kri­tik på man­ge pla­ner. Vin­der­ne op­t­rå­d­te for me­get – i ste­det for at pas­se sko­le og barn­dom. Pla­der­ne blev ud­sendt for hur­tigt ef­ter kon­kur­ren­cen. Og var num­re­ne nu og­så skre­vet af bør­ne­ne selv? Det vi­ste sig, at nog­le børn hav­de få­et pro­fes­sio­nel hjælp.

» Al­le­re­de fra be­gyn­del­sen var der fo­kus på de mu­li­ge fald­gru­ber. Bør­ne­ne måt­te ik­ke bli­ve pro­fes­sio­nel­le, de skul­le hu­ske at væ­re børn. Mæng­den af job blev stærkt be­græn­set – of­te til stor fru­stra­tion for bør­ne­ne selv og de­res for­æl­dre. Der blev ik­ke læn­ge­re ud­sendt et egent­ligt vin­de­ral­bum. Der var stor frygt for at kom­me til at frem­stil­le bør­ne­ne som se­xob­jek­ter, « hu­sker Vrid­stoft. For­æl­dre næg­tet ad­gang En af de stør­ste hurd­ler var dog for­æl­dre­ne. DR måt­te ind­fø­re en re­gel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.