Vet te­e­na­ger

Hvor bør­ne­ne fø­ler sig tryg­ge, me­ner DR- chef

BT - - KULTUR -

om, at for­æl­dre­ne ik­ke måt­te væ­re til ste­de un­der prø­ver­ne.

I 2003 var der sam­ti­dig stort me­di­e­fo­kus på øko­no­mi­en. Gen­nem DR Mul­ti­me­dia hav­de DR an­del i bl. a. pla­de- og de nu be­græn­se­de kon­cer­tind­tæg­ter. Eft er en ræk­ke ar­tik­ler i blandt an­dre BT lo­ve­de den da­væ­ren­de pro­gram­chef Lars Grarup, at DR frem­over vil­le do­ne­re en del af ind­tæg­ter­ne til vel­gø­ren­de bør­ne­for­mål. Det sam­me skul­le ske i for­bin­del­se med det eu­ro­pæ­i­ske MGP, lo­ve­de Vrid­stoft selv. Det ske­te ba­re al­drig.

» Vi led­te med lys og lyg­te eft er vel­eg­ne­de for­mål. Det af­sted­kom en læn­ge­re de­bat i top­pen af DR. På et tids­punkt gjor­de en re­præ­sen­tant for DR Mul­ti­me­dia op­mærk­som på, at ind­tæg­ten på me­re end syv mio. kr. var ind­kal­ku­le­ret i bud­get­tet. Til sidst skar da­væ­ren­de ge­ne­ral­di­rek­tør Chri­sti­an Nis­sen igen­nem og sag­de, at hvis pen­ge­ne var bud­get­te­ret, kun­ne vi ik­ke de­le ud af dem. Vi kom jo al­drig frem til at gi­ve no­get væk, « si­ger Pre­ben Vrid­stoft i dag. Fra fi asko til suc­ces I dag ud­kom­mer der sta­dig MGP­re­la­te­ret mu­sik. Men den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling i cd- sal­get har og­så ramt her. Det skyl­des blandt an­det, at pla­de­sel­ska­bet først må ud­sen­de mu­sik med vin­de­ren et år eft er sej­ren. Igen for at be­skyt­te bør­ne­ne.

» Det er lidt af en fol­kesport at si­ge no­get grimt om DR. Og tid­li­ge­re har der væ­ret rig­tig me­get grimt at si­ge Bør­ne­ne måt­te ik­ke bli­ve pro­fes­sio­nel­le, de skul­le hu­ske at væ­re børn om MGP, og jeg har selv ført or­det. Men det har ud­vik­let sig i en po­si­tiv ret­ning. Det vir­ker som om, DR har haft held med at ud­vik­le det fra en mi­ni stjer­ne­fa­brik til et kon­cept, der gi­ver bør­ne­ne en god op­le­vel­se – uden alt det fl it­ter­stads, der om­gi­ver ’ X Fa­ctor’. For mig er MGP først og frem­mest et po­si­tivt sig­nal, « si­ger Mi­cha­el Høj­ris, mu­sik- og kon­trakt­kon­su­lent i Dansk Mu­si­ker­for­bund.

Vin­de­ren af MGP 2016 vin­der et skræddersyet co­a­chin­g­for­løb, til­ret­telagt af Ko­da Sko­le­kon­takt. Vin­de­ren er selv med til at ud­for­me for­lø­bet, der in­de­bæ­rer hjælp til sangskriv­ning, stu­di­e­tid, kom­po­si­tion og in­stru­ment­læ­re. Må­ske ud­kom­mer der et al­bum. Dog tid­ligst om et år.

Eft er DR un­der­hold­nings­re­dak­tør Jan Lund­mes over­be­vis­ning er en vig­tig grund til, at MGP har over­le­vet og sta­dig mod­ta­ger fl ere hund­re­de bi­drag: Kon­kur­ren­cen ram­mer no­get men­ne­ske­ligt ba­salt.

» Mu­sik er et kæm­pe sprog, som al­le kan for­hol­de sig til. Der er en mas­se fø­lel­ser in­vol­ve­ret i mu­sik. Tv er fø­lel­ser. MGPs suc­ces hand­ler om even­tyr. Det fo­re­kom­mer som et even­tyr at væ­re stjer­ne, at stå på en sce­ne. Det er ik­ke uop­nå­e­ligt i for­hold til MGP, « si­ger Lund­me.

Han ser MGP som en form for fri­tids­hjem. Det skal væ­re sjovt, og der skal væ­re et mil­jø.

» Vi gør me­get ud af, at bør­ne­ne fø­ler sig tryg­ge he­le vej­en igen­nem. Men det er og­så vig­tigt, at de får no­get med sig mu­si­kalsk. Det er hårdt ar­bej­de, og så læ­rer vi dem i en mas­se pro­gram­mer på DR Ul­tra hvor­dan mu­sik­bran­chen fun­ge­rer. Det skal væ­re ik­ke skræm­men­de – ba­re in­for­me­ren­de. Vi gør alt, hvad vi kan, for ik­ke at op­hø­je bør­ne­ne til stjer­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.