Skøn­heds­plet­ten der blev til et brand

BT - - NAVNE -

der af 50 er god for i om­eg­nen af 700 mio. kro­ner. Hun er sta­dig ak­tiv som mo­del, hun har med­vir­ket i fi lm, væ­ret tv- vært og er ( for­ret­nings-) kvin­den bag bå­de et kos­me­tik­mær­ke, en smyk­ke­linje, et sko­mær­ke og et bo­li­gin­dret­nings- mær­ke. Når hun får til­budt et job, vur­de­rer hun det ud fra to pa­ra­me­tre, el­ler to ’ bank­kon­ti’, som hun kal­der det:

» På den ene bank­kon­to står tro­vær­dig­he­den, på den an­den pen­ge. Gen­nem åre­ne har jeg lært, at al­le har de­res egen dags­or­den, og jeg har er­kendt, at jeg er den frem­me­ste eks­pert på Cin­dy Craw­ford, « sag­de hun sid­ste år til GQ.

Cin­dy Craw­ford var i 1990er­ne gift med sku­e­spil­le­ren Ri­chard Ge­re, et for­hold der ge­ne­re­re­de mas­siv me­di­eom­ta­le. I dag er hun gift med den tid­li­ge­re mo­del Ran­de Ger­ber, og par­ret har to børn.

Ik­ke over­ra­sken­de er beg­ge børn fulgt i for­æl­dre­nes fod­spor og er al­le­re­de i gang med de­res eg­ne mo­delkar­ri­e­rer.

Har de brug for et råd el­ler to, kan de for­ment­lig få nok af dem over fa­mi­lie­mid­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.