Fros­set ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BME BY­LI­NE EMNEORD

HER ER BENDT­NERS MU­LIG­HE­DER FOR SPIL­LE­TID I DEN NÆR­ME­STE FREM­TID KI­NA RUSLAND UKRAI­NE De ki­ne­si­ske køb­mænd har købt me­get Li­ge­som i Rusland er der sto­re pen­ge på spil stort ind i det­te trans­fer­vin­due, og den i den ukrain­ske liga. Shakh­tar Donetsk er den ki­ne­si­ske liga er ef­ter­hån­den ved at helt sto­re in­ter­na­tio­na­le klub fra Ukrai­ne, og væ­re fyldt godt op med sto­re nav­ne. klub­ben spil­ler i øje­blik­ket Eu­ro­pa Le­agu­eDet ki­ne­si­ske trans­fer­vin­due luk­ker slut­spil mod Schal­ke 04. 26. fe­bru­ar. Det ukrain­ske trans­fer­vin­due luk­ker 1. marts.

Det rus­si­ske trans­fer­vin­due luk­ker 26. fe­bru­ar. træ­ner Die­ter Heck­ing og sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs i spid­sen syn­tes ik­ke, at Ni­ck­las Bendt­ner no­gen­sin­de gjor­de sig fortjent til at bli­ve fast mand på hol­det.

går fik Ni­ck­las Bendt­ner så en bø­de af klub­ben, som han me­re el­ler min­dre selv bad om.

Tors­dag lag­de han et bil­le­de af sig selv ud på In­s­ta­gram på vej ind i en bil med bil­led­tek­sten ’ På vej til end­nu en træ­ning’.

» Vo­res spil­le­re er of­fent­li­ge per­so­ner, der skal tæn­ke over, hvor­dan de op­træ­der på bil­le­der og vi­deo­er. Hvil­ket tøj har jeg på? Hvil­ken bil kø­rer jeg i? Og så vi­de­re. Det er me­get nor­malt i pro­fes­sio­nel­le fod­bold­klub­ber, og det er en fejl ik­ke at føl­ge reg­ler­ne. Det ko­ster bø­der, « sag­de Klaus Al­lofs på et pres­se­mø­de, som klub­ben holdt i går in­den da­gens kamp mod Bun­des­liga­ens sto­re over­ra­skel­se, Hertha Ber­lin.

Ja­men, hvad har Ni­ck­las da gjort for­kert med det bil­le­de? I Wol­fsburgs op­tik stort set alt. Bi­len, som Ni­ck­las Bendt­ner var på vej ind i, var en Mer­ce­des. I VfL Wol­fsburg er det for­budt at kø­re i an­dre bi­ler end Volkswa­gen, som ik­ke ale­ne er sponsor for klub­ben. Uden pen­ge- USA Fod­bol­den i USA er på vej frem. Ma­jor Le­ague Soc­cer for­mår at hen­te sto­re nav­ne til lan­det, og spil­le­re som Ka­ka, Frank Lampard, An­drea Pir­lo og Ste­ven Ger­rard spil­ler der så­le­des, når 2016 sæ­so­nen be­gyn­der 6. marts. Det ame­ri­kan­ske trans­fer­vin­due luk­ker 11. maj.

Den rus­si­ske liga har læn­ge væ­ret pen­ge­stærk og er fyldt med me­re el­ler min­dre sto­re nav­ne. Ze­nit Skt. Pe­ters­borg spad­se­re­de igen­nem Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let og har fle­re ver­dens­stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.