En­de giraf

BT - - SUPERLIGA - LANG SUC­CES

» Ham Paul, han er en fi n spil­ler. Stort ta­lent. Høj fyr! « Or­de­ne fal­der på en­gelsk, og de kom­mer fra en af de ot­te- ti træ­ne­re i Man­che­ster Uni­teds stab eft er FC Midtjyl­lands 2- 1- sejr over bri­ter­ne tors­dag aft en. Claus Ste­in­le­in har in­vi­te­ret til et glas rød­vin i det nye ’ ma­na­ger room’ på MCH Are­na, hvor Lou­is van Gaal, Ry­an Gig­gs og Jess Thorup ta­ler fod­bold eft er kam­pen.

Og et af em­ner­ne er den lan­ge ni­ge­ri­a­ner Paul Onu­a­chu. Der bli­ver ik­ke talt læn­ge om ham, men Man­che­ster Uni­ted- fol­ke­ne an­er­ken­der det for­ry­gen­de ind­hop, og ma­na­ger Lou­is van Gaal var på pres­se­mø­det eft er kam­pen im­po­ne­ret over an­gri­be­ren. Til sport­s­di­rek­tø­rens sto­re til­freds­hed.

» Det er svært at si­ge, hvor me­get hans pris er ste­get. I jour­na­li­ster el­sker at få os til at si­ge, at nu er han gå­et fra 10 mil­li­o­ner eu­ro til 50 mil­li­o­ner eu­ro. Men det er jo me­re det, at han er på ra­da­ren nu i man­ge en­gel­ske klub­ber. Det er selv­føl­ge­lig man­ge pen­ge værd, hvis han kan føl­ge op, « si­ger Claus Ste­in­le­in og an­er­ken­der vig­tig­he­den af den fl ot­te in­di­vi­du­el­le præ­sta­tion.

» For 20 år si­den kun­ne man bli­ve solgt til ud­lan­det på så­dan en kamp, som Paul spil­le­de mod Man­che­ster Uni­ted. Så­dan er det ik­ke i dag. Han skal spil­le godt i et halvt el­ler helt år, sco­re mål kon­ti­nu­er­ligt, la­ve nog­le as­sist, spil­le go­de kam­pe. Nu be­gyn­der klub­ber­ne selv­føl­ge­lig at ta­ge her­over for at kig­ge. Vi får fl ere scout­be­søg, og der kom­mer sik­kert og­så fl ere fra Eng­land for at se, om det ba­re var held, el­ler om han vir­ke­lig er så dyg­tig. Det er det, Paul skal be­vi­se nu. « Sø­ger ik­ke over­skrift er­ne Onu­a­chu skal dog væn­ne sig til op­mærk­som­he­den, for så­dan en kamp, som han spil­le­de mod Man­che­ster Uni­ted, gør ham in­ter­es­sant – og­så i de bri­ti­ske avi­ser, der skrev i ro­sen­de ven­din­ger om den spe­ci­el­le spil­ler.

Men de har ik­ke få­et man­ge sto­re ord fra Paul Onu­a­chu selv. Han ta­ler lavt, er hø­fl ig, men øn­sker ty­de­lig­vis ik­ke at væ­re i over­skrift er­ne for an­det end må­den, han be­hand­ler den bold, der be­fi nder sig to me­ter un­der fod­bold­ho­ve­det. Han kan li­ge svin­ge sig op til at re­fl ek­te­re lidt over det fi nur­li­ge i at væ­re fod­bold­spil­ler og bli­ve ramt af sø­ge­ly­set.

» Så­dan er det at væ­re fod­bold­spil­ler. Det ene øje­blik er du ik­ke no­get, og så spil­ler du en god kamp, og se­kun­det eft er er du no­get helt spe­ci­elt, « si­ger Paul Onu­a­chu om op­mærk­som­he­den.

Så der er in­gen frygt for, at han løft er næ­sen me­re i sky, end den i for­vej­en er af na­tur­li­ge år­sa­ger. Han sæt­ter højst to sæt­nin­ger sam­men ad gan­gen, når de fem tv- hold på træ­nings­an­læg­get i Ikast skru­er ka­me­ra­be­ne­ne helt op og skal hø­re fra ho­ved­per­so­nen. Så­dan er det langt fra, når ka­me­ra­er­ne er sluk­ke­de, for­tæl­ler Kar­sten Wer­ge, der kal­des for ’ in­te­gra­tions­mi­ni­ster’ på FCMs fod­boldcol­le­ge, hvor han hjæl­per især de ni­ge­ri­an­ske dren­ge godt i gang. Den ta­len­de giraf Han for­tæl­ler om en ung mand med god sel­viro­ni, hu­mor og mo­det til at ha­ve en me­ning. Og tals­mand for det ni­ge­ri­an­ske kuld, han selv er en del af.

» En gang imel­lem kal­der vi ham ’ Den ta­len­de giraf’. Han kan sag­tens ro­de sig ud i dis­kus­sio­ner, han ik­ke li­ge har styr på. Men han skal nok ar­gu­men­te­re for det al­li­ge­vel, « si­ger Kar­sten Wer­ge, der spe­ci­elt hu­sker en en­kelt gang, hvor Onu­a­chu har talt ni­ge­ri­a­ner­nes sag på aka­de­mi­et.

» Vi hav­de en stor dis­kus­sion om fod­bold­støv­ler på et tids­punkt. Vi har en god aft ale om, at de på aka­de­mi­et får et par rig­tig go­de fod­bold­støv­ler hvert år. Men de vil­le ger­ne ha­ve dem i de helt rig­ti­ge far­ver. De sid­ste nye skrig. Der tog Paul dis­kus­sio­nen for dem, og hvis man kan for­kla­re det til Paul, for­står de an­dre det og­så, « si­ger Kar­sten Wer­ge.

Paul Onu­a­chu blev hen­tet til aka­de­mi­et, da han fyld­te 18 år. Et år in­den hav­de Claus Ste­in­le­in og Jens Ør­gaard, der nu er Onu­a­chus mel­lem­mand, væ­ret ne­de og se an­gri­be­ren i sam­ar­bejds­klub­ben FC Ebe­dei.

» Vi så en tynd, rang­let fyr, som vi kun­ne se mas­ser af po­ten­ti­a­le i, men som der og­så skul­le byg­ges me­get på. Han kun­ne nog­le af de sam­me ting, som han og­så vi­ste mod Man­che­ster Uni­ted. Den­gang var det ba­re me­get me­re ukon­trol­le­ret. De lan­ge ben trip­pe­de over bol­den, og han skød bå­de vildskud og go­de skud, « si­ger Ste­in­le­in, som og­så måt­te læg­ge ører til en del, da Onu­a­chu star­te­de i FCM.

Det var ik­ke al­le, der var im­po­ne­re­de af Onu­a­chu, da han var på U19- hol­det i FCM.

» Man­ge af dem, der føl­ger med i vo­res ta­lent­sek­tor uden for Midtjyl­land, har gri­net og spurgt, hvor­for vi skrev kon­trakt med ham. Hos al­le, der bli­ver så lan­ge som ham, hæn­ger krop­pen ik­ke sam­men i så tid­lig en al­der. Ner­ve­ba­ner­ne når sim­pelt­hen ik­ke at kom­me i kon­takt med fød­der­ne. Det var ik­ke al­tid, at fød­der­ne gjor­de, som hjer­nen vil­le, da han kom, « si­ger Ste­in­le­in. Us­le­ben di­a­mant Det gør de nu. For det me­ste. En­gel­ske Sky Sports var ble­vet hæn­gen­de i Her­ning, og de vil­le ba­re ger­ne ta­le med Onu­a­chu. Den nye Pe­ter Crouch, som de kald­te ham. Jess Thorup kal­der ham ba­re Paul, men FCM- træ­ne­ren er ik­ke i tvivl om, hvad han hver dag ar­bej­der med.

» Der er kæm­pe po­ten­ti­a­le. Han er en us­le­ben di­a­mant, som er tæt ved at bli­ve den helt skin­nen­de di­a­mant. Det har vi godt vidst i et styk­ke tid. Der er sta­dig nog­le ting, Paul skal øve sig i. Men vi så i går og og­så mod Club Brug­ge, hvor han la­ve­de et fan­ta­stisk ind­hop, at han har et kæm­pe po­ten­ti­a­le. Det er fedt at få lov at ar­bej­de med, « si­ger Jess Thorup.

Ja, Paul Onu­a­chu er ble­vet et navn oven­på kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted. Men han slap ik­ke for bip- te­sten i Ikast Hal­len kl. 10.20 i går mor­ges. Min­dre end 14 ti­mer eft er, at han score­de sej­rs­må­let mod mæg­ti­ge Man­che­ster Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.