’ En aty­pisk fodb

BT - - SUPERLIGA - For­å­rets pro­fi l De­butan­ten Nøg­le­kam­pen

Ras­mus Falk

Izun­na Uzo­chukwu

OB – FC Kø­ben­havn 8. maj

16. fe­bru­ar

Ons­dag 17. fe­bru­ar

Tors­dag 18. fe­bru­ar

I går

I dag

Er næp­pe ble­vet en dår­li­ge­re fod­bold­spil­ler, blot for­di han til som­mer skift er til FCK . I eft er­å­ret var Falk OBs helt sto­re op­le­vel­se, og kan han hol­de fo­kus, bli­ver han det sand­syn­lig­vis igen. Den spr­æl­ske off en­siv­spil­ler har det ude­fi - ner­ba­re, som så få spil­le­re i Su­per­liga­en in­de­hol­der, og han kan af­gø­re kam­pe på egen hånd. Det he­le hand­ler om Fal­kens men­tale til­stand, men sid­der den i øjet, er han hol­dets vig­tig­ste og bed­ste spil­ler. Det er ik­ke læn­ge si­den, Izun­na var blandt Su­per­liga­ens al­ler­bed­ste midt­ba­ne­spil­le­re. Det har et kort op­hold i Rusland næp­pe æn­dret på. Ni­ge­ri­a­ne­ren er en su­veræn bøl­ge­bry­der og er i den for­stand skræddersyet til OB og Kent Ni­el­sens sy­stem. Ind­kø­bet af den tid­li­ge­re FCM- spil­ler lig­ner et scoop, og med sit kend­skab til liga­en bør han kun­ne gå ind og gø­re en for­skel fra dag ét. Et af vin­te­r­ens på pa­pi­ret bed­ste ind­køb. Hvad er en nøg­le­kamp for et hold, der lig­ger i mid­ten af ræk­ken? Langt fra bå­de top­pen og den ab­so­lut­te bund. Ja, i den sam­men­hæng kom­mer det let til at hand­le om no­get så ba­salt som nag og hævn. FC Kø­ben­havn har ’ stjå­let’ Ras­mus Falk ud af den stri­be­de dragt fra til som­mer. Men in­den da får til­sku­e­re i Oden­se lov at se ynd­lin­gen i kamp mod sin kom­men­de klub. Først i maj gæ­ster FCK Oden­se, og der ven­ter med sik­ker­hed ho­ved­stads­hol­det en varm vel­komst. Mindst li­ge så in­ter­es­sant bli­ver det at se, hvor­dan Falk kla­rer kam­pen mod den kom­men­de ar­bejds­gi­ver. Sæt kryds i ka­len­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.