Al­le mu­lig­he­der’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - I BAG­KLOG­SKA­BENS LYS GUDMUNDURS EM I PO­LEN

Skuff el­sen sid­der sta­dig i Gud­mun­dur Gud­munds­son. Skuff el­sen over, at Dan­mark smed en gyl­den mu­lig­hed væk for at kom­me i EM- se­mi­fi na­len – til­med mod over­kom­me­li­ge mod­stan­de­re som Sve­ri­ge og Tys­kland. Det er helt ty de­ligt, når land­stræ­ne­ren for­tæl­ler om sin eva­lu­e­ring af ja­nu­ar- slut­run­den i Po­len. Gud­munds­son er for­ban­det over, at dan­sker­ne ik­ke ev­ne­de at ræk­ke ud eft er EMgul­det, men i ste­det end­te på en skuff en­de sjet­te­plads. For­ban­det for­di al­le mu­lig­he­der for en dansk ti­tel var til ste­de i hans op­tik. Og så er han be­kym­ret for, om lands­holds­spil­ler­ne har ten­dens til at un­der­vur­de­re mod­stan­der­ne. Eva­lu­e­rin­gen, som han sta­dig er i fuld gang med for­an com­pu­te­ren, ta­ger han med spil­ler­ne, når de mø­des i slut­nin­gen af marts og har en træ­nings­lejr frem mod OL- kval’en. Men her ind­vil­li­ger han i at ta­ge hul på den i BT.

» Vi spil­le­de indtil Sve­ri­ge- kam­pen en me­get god slut­run­de. Det har ik­ke æn­dret sig i mi­ne øj­ne, eft er jeg har set kam­pe­ne igen. Selv­føl­ge­lig svinger det al­tid lidt, men så­dan er det hos al­le hold – in­gen hol­der top­ni­veau i 60 mi­nut­ter. Vi hav­de vun­det fi re kam­pe i træk, og det så me­get for­nuft igt ud før mø­det med Sve­ri­ge ( i mel­lem­run­den, red.). Og det er i den kamp, vi smi­der se­mi­fi - na­len væk. Vi hav­de man­ge mu­lig­he­der for at luk­ke kam­pen, men det lyk­ke­des ik­ke, og det bli­ver af­gø­ren­de, at de ud­lig­ner til 28- 28. I den næ­ste kamp mod Tys­kland bli­ver vi me­get træt­te, og der­for har vi det svært. Og det er sta­dig ufor­stå­e­ligt for mig, at Tys­kland fi k me­re end to da­ge til at re­sti­tu­e­re i til den kamp, mens vi fi k 20 ti­mer. Det var en kæm­pe for­del for dem at mø­de os un­der de vil­kår, « si­ger Gud­munds­son.

» Et godt spørgs­mål. Jeg har mit syn på det. «

» Jeg kan ik­ke si­ge det præ­cis. Men jeg vil si­ge det så­dan, at jeg hå­ber ik­ke, det er for­di, vi hav­de un­der­vur­de­ret Sve­ri­ge. Men må­ske var det lidt der­for. Jeg ta­ler al­tid om, at man ik­ke må un­der­vur­de­re mod­stan­de­ren. Det er der en grund til. For hvis man un­der­vur­de­rer mod­stan­de­ren, får man det svært mod al­le hold. Jeg har i en lang kar­ri­e­re lært al­drig at un­der­vur­de­re mod­stan­de­ren. Må­ske var det en af vo­res fejl. «

» Jeg vil ik­ke si­ge det kon­kret. Men jeg hå­ber det ik­ke. Vi hav­de man­ge mu­lig­he­der for at luk­ke kam­pen mod Sve­ri­ge, men det gjor­de vi ik­ke – det kan godt væ­re, at en del af det hand­ler om, at vi har un­der­vur­de­ret mod­stan­de­ren. Det er no­get, man kan dis­ku­te­re. «

» Jeg vil ik­ke si­ge no­get om, hvad Nik­las har sagt, men helt ge­ne­relt tror jeg, at vi må æn­dre nog­le ting, hvis der har væ­ret en un­der­vur­de­ring af nog­le hold før kam­pe­ne. Det skal vi ha­ve ud af ver­den med det sam­me. Men der var og­så me­get snak fra jour­na­li­ster­ne om et svensk ud­vik­lings­hold og et tysk C- hold – som vandt EM. Det er en far­lig ten­dens, hvis man un­der­vur­de­rer mod­stan­de­ren. «

» Nej, det kan jeg ik­ke si­ge. I Sve­ri­ge- kam­pen kan jeg ik­ke se no­get. Det var plan­lagt, at vi hvi­le­de Mik­kel. Jeg hav­de sagt til ham, at jeg vil­le ha­ve ham frisk i den sid­ste fa­se. Og i den sid­ste fa­se kom­mer vi for­an med tre. «

» Ja, men folk må for­stå: Vi kan ik­ke spil­le he­le ti­den med Mik­kel Han­sen. Det går ik­ke. Han spil­ler bå­de an­greb og dæk­ker op – det kan in­gen spil­le­re hol­de til he­le ti­den. I den kamp var pla­nen at hvi­le ham lidt og få ham ind igen i den af­gø­ren­de fa­se af kam­pen. Vi sco­rer med det sam­me, han kom­mer ind og er for­an med tre mål, da der mang­ler to mi­nut­ter og 20 se­kun­der... Jeg sy­nes, det gik, som det skul­le med ham. Men det er al­tid nemt at væ­re gam­melklog. Det kan jeg ba­re ik­ke – spil­ler­ne og jeg hand­ler ’ li­ve’ un­der kam­pe­ne. « Ind­le­den­de Dan­mark- Rusland Dan­mark- Mon­te­ne­gro Dan­mark- Un­garn Mel­lem­run­de Dan­mark- Spa­ni­en Dan­mark- Sve­ri­ge Dan­mark- Tys­kland Kamp om 5.- 6. plads Dan­mark- Frank­rig 26- 29 Dan­mark slut­te­de som nr. 6 31- 25 30- 28 30- 22 27- 23 28- 28 23- 25 Helt ge­ne­relt tror jeg, at vi må æn­dre nog­le ting, hvis der har væ­ret en un­der­vur­de­ring af nog­le hold før kam­pe­ne. Det skal vi ha­ve ud af ver­den med det sam­me. Men der var og­så me­get snak fra jour­na­li­ster­ne om et svensk ud­vik­lings­hold og et ty sk C- hold – som vandt EM. Det er en far­lig ten­dens, hvis man un­der­vur­de­rer mod­stan­de­ren

» Jeg må ba­re si­ge, at eft er så­dan en slut­run­de, der var det me­get skuff en­de for mig. Jeg sy­nes, vi hav­de al­le mu­lig­he­der i ver­den til at gå he­le vej­en. Og når du har vun­det de fi re før­ste kam­pe, og du har præ­ste­ret så fan­ta­stisk godt mod Spa­ni­en og Un­garn – er det selv­føl­ge­lig svært for mig og sik­kert og­så for spil­ler­ne at ac­cep­te­re. Men så må man kom­me vi­de­re, og det er jeg i gang med nu, hvor jeg ana­ly­se­rer bå­de vo­res kam­pe og mod­stan­der­ne til OL- kval’en. Så nej, jeg er ik­ke ned­trykt. «

» Jeg er me­get glad for for­sva­ret. Man­ge har glemt, hvor stor en op­ga­ve vi stod med før EM, da vi mi­ste­de René Toft , som har væ­ret for­svars­ge­ne­ral for Dan­mark i man­ge år. Vi ar­bej­de­de me­get hårdt på at få styr på for­skel­li­ge kon­stel­la­tio­ner, og jeg er me­get glad for at se Hen­rik Møl­l­gaard ta­ge en vig­tig rol­le som for­svars­ge­ne­ral – en op­ga­ve, han del­te med Hen­rik Toft . Der­u­d­over var jeg og­så glad for at se Nød­des­bo kom­me ind i for­sva­ret og dæk­ke vir­ke­lig godt op i man­ge kam­pe. Det har han ik­ke gjort tid­li­ge­re på den po­si­tion for lands­hol­det. Vi får la­vet man­ge fri­kast og spil­ler ag­gres­sivt, men får ik­ke ret man­ge ud­vis­nin­ger. Det er kun Tys­kland, som ind­kas­se­rer fær­re mål i gen­nem­snit pr. kamp end os. Det er jeg me­get til­freds med. «

» Jeg sy­nes, vo­res an­grebs­spil svinger for me­get i de to før­ste kam­pe mod Rusland og Mon­te­ne­gro. Vi kom­mer ik­ke nok i fart og får ik­ke fl ow i spil­let. Men det fi k vi for­bed­ret i kam­pen mod Un­garn, hvor al­le kun­ne se, vi var me­get skar­pe­re. Og vi vandt jo sta­dig de to før­ste kam­pe. «

» Jeg tror, kam­pen mod Tys­kland hand­ler om træt­hed – om at vi ik­ke har haft de sam­me vil­kår. Når det ene hold har hvilet i to da­ge, og det an­det hold ik­ke har få­et en chan­ce for at hvi­le, er det svært at sam­men­lig­ne. Men an­grebs­spil­let blev al­drig helt fl yden­de mod Sve­ri­ge og Tys­kland, for­di de går op og la­ver to mands­op­dæk­nin­ger. «

» Kon­tr­a­spil­let er me­get vig­tigt for mig, og vi har træ­net det me­get. I be­gyn­del­sen kør­te vi kon­tra, som vi hav­de plan­lagt, og det fort­sat­te indtil Sve­ri­ge- kam­pen. Men det var me­get skuff en­de, at vi ik­ke fi k nok ud af kon­tr­a­spil­let mod Sve­ri­ge. Vi hav­de snak­ket om før kam­pen, at vi skul­le kø­re mas­ser af kon­tra. Men det gjor­de vi ik­ke, og det må jeg jo ta­ge en snak med spil­ler­ne om. Der er helt sik­kert for­bed­rings­mu­lig­he­der i den del. «

» Man skal for­stå, at man­ge af de an­dre hold har og­så go­de må­l­mænd. Snak­ker vi om Nik­las – som spil­le­de de fl este mi­nut­ter – han står med en red­nings­pro­cent på 34, og jeg sy­nes, han spil­ler me­get bed­re i den­ne slut­run­de end i Qa­tar. Jeg sy­nes, han står en for­nuft ig slut­run­de. Og vi fi k og­så brugt Ke­vin, som hjæl­per os i kam­pen mod Mon­te­ne­gro med go­de red­nin­ger. «

» Det er svært at si­ge nu. Men jeg var til­freds med næ­sten al­le spil­le­re. Nog­le svin­ge­de for me­get og kan spil­le bed­re, det ved jeg. Men jeg tror ik­ke, vi ser sto­re æn­drin­ger. Må­ske på en en­kelt el­ler to plad­ser. Men jeg vil ik­ke si­ge me­re om det nu – jeg tror på de her dren­ge, som har væ­ret med til de to slut­run­der. «

» Jeg vil ik­ke si­ge så me­get om Ba­hrain, men jeg sy­nes, der er to fi ft y- fi ft y- kam­pe mod Kro­a­tien og Nor­ge. De to bli­ver nøg­le­kam­pe­ne. Det var hold, som blev num­mer tre og fi re til EM og præ­ste­re­de me­get godt. Det bli­ver me­get spæn­den­de op­ga­ver. Hjem­me­ba­nen hjæl­per selv­føl­ge­lig lidt på det for os, men det bli­ver svært, og vi må for­stå, det er fi ft y- fi ft y- kam­pe og så kom­me med alt, hvad vi har, « si­ger Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.