EU- lov kan ko­ste dansk is­ho­ck­ey dyrt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UD­LÆN­DIN­GE

Lar­sen, der har væ­ret me­get til­freds med ud­læn­din­ge­lof­tets for­mål om at be­skyt­te un­ge, dan­ske is­ho­ck­ey­spil­le­re.

» Vi har væ­ret gla­de for ud­læn­din­ge­lof­tet. Det har væ­ret su­per godt for dansk is­ho­ck­ey, og vi har få­et mas­ser af un­ge dan­ske spil­le­re op på liga­ni­veau. Og si­den ud­læn­din­ge­lof­tet blev ind­ført, har jeg kun­net kon­sta­te­re, at vo­res re­sul­ta­ter på U18- og U20- lands­hol­de­ne pa­ral­lelt er ste­get. « Fan­ta­stisk for ta­len­ter­ne Ul­rik Lar­sen me­ner, at spil­ler­ne på ung­domslands­hol­de­ne har præ­ste­ret bed­re, for­di de har få­et me­re spil­le­tid på hø­je­ste ni­veau i Me­tal Liga­en.

» Det har væ­ret fan­ta­stisk for vo­res ta­len­t­ud­vik­ling, at der har væ­ret bed­re plads til de un­ge spil­le­re i liga­en. Det ærg­rer mig der­for, at ud­læn­din­ge­lof­tet fjer­nes, « si­ger DIU- di­rek­tø­ren og un­der­stre­ger, at man hå­ber på at fin­de en løs­ning på frem­ti­dens an­tal af ud­læn­din­ge via sa­m­ar­bej­det med DIF.

Dan­ske Eli­tesport­s­u­dø­ve­res For­e­ning lag­de en er­klæ­ring på Fa­ce­book 30. ja­nu­ar, hvori bag­grun­den for kra­vet om at fjer­ne ud­læn­din­ge­lof­tet bli­ver be­skre­vet.

» I DEF- sport me­ner vi be­stemt, at der skal væ­re en be­skyt­tel­se af ta­len­t­ud­vik­lin­gen i dansk is­ho­ck­ey. Men det har ik­ke væ­ret klogt af DIU at sø­ge at lø­se pro­blem­stil­lin­gen med et in­stru­ment, ud­læn­din­ge­lof­tet, der åben­lyst er ulov­ligt. Det har vi i øv­rigt og­så for­talt dem di­rek­te, « står der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.