Syg – for evigt

BT - - INDHOLD -

I dis­se in­flu­en­za­ti­der kan man sag­tens for­hol­de sig til at væ­re syg. Det vil si­ge, man kan for­hol­de sig til at væ­re syg med fe­ber og ho­ste og sløjhed a la ’ man flu’, hvor man pi­ver og klyn­ger og har ondt af sig selv... I en uge. Så går det over, og man kan igen ven­de til­ba­ge til de le­ven­de. Men hvad nu hvis syg­dom­men ik­ke for­svandt? Hvis den var kon­stant el­ler til­ba­ge­ven­den­de? Hvis man var kro­nisk syg? Så er det helt an­dre sce­na­ri­er, der ud­spil­ler sig. Så klyn­ker man ik­ke. For man har un­der in­gen om­stæn­dig­he­der lyst til at på­kal­de sig – el­ler gi­ve syg­dom­men – op­mærk­som­hed. I den­ne uge for­tæl­ler tre kvin­der om at le­ve med en kro­nisk syg­dom. Ce­ci­lie Ho­t­her har hor­mon­for­styr­rel­sen PCOS, der er skyld i, at hun pro­du­ce­rer for me­get mand­ligt køns­hor­mon og i man­ge år har væ­ret nødt til at bar­be­re sig – dag­ligt. Ka­tri­ne Bach og Ma­rie Je­xen li­der af hen­hold­vis im­mun­de­fekt og kro­nisk tyktarms­be­tæn­del­se. Al­le tre for­tæl­ler om de­res syg­dom som et ta­bu, de har lyst til at skju­le. For in­gen vil væ­re ’ hen­de den sy­ge’. Nu står de frem i al de­res uper­fek­t­hed. Læs de mo­di­ge be­ret­nin­ger fra tre kvin­der, der ik­ke læn­ge­re gi­der gem­me sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.