UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Spar pen­ge, mind­sk mad­spild og red mil­jø­et. Det er he­le tre ting, som ap­pen Too Good To Go sæt­ter fo­kus på. Ap­pen, der er let og over­sku­e­lig at fi nde rundt i, kob­ler dig op med 150 re­stau­ran­ter i Dan­mark. Find den re­stau­rant, der er nær­mest dig. Kon­cep­tet er en­kelt: In­den luk­ke­tid skri­ver re­stau­ran­ten, hvor man­ge må­l­ti­der de har til­ba­ge, du mel­der dig som in­ter­es­se­ret og afh en­ter din mad ved re­stau­ran­tens luk­ke­tid til en me­get bil­lig pen­ge. Der er no­get for en­hver smag – li­ge fra sus­hi til me­re tra­di­tio­nel­le dan­ske ret­ter. Ap­pen, der er ud­bredt i Skan­di­navi­en, er og­så ved at slå igen­nem i an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. TGTG ( Too Good To Go)

IOS og An­droid. Ap­pen er gra­tis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.