J

BT - - INTERVIEW - An­dreas Er­boe Vester­gaard

andv@ bt. dk Fo­to Emil Hou­gaard eg fik mit skæg la­ser­be­hand­let, « si­ger Ce­ci­lie Ho­t­her og stop­per op.

» Det ly­der jo fryg­te­ligt, « ud­bry­der hun og si­ger or­det én gang til med tryk på. » Skæg... « Or­det er ram­men­de, når man skal for­kla­re ta­bu­et om­kring syg­dom­men PCOS, der bl. a. kan med­fø­re, at kvin­der får uøn­sket hår­vækst i an­sig­tet – el­ler skæg­vækst – for nu at si­ge det li­geud.

Knap 20 pct. af dan­ske kvin­der har PCOS. Det gør ind­tryk.

» Det er rig­tig, rig­tig man­ge men­ne­sker, der bæ­rer på hi­sto­ri­er og ting, som de ik­ke vil si­ge, for­di der er så me­get ta­bu i det. «

Der gik man­ge år, før Ce­ci­lie Ho­t­her selv for­tal­te no­gen om sin li­del­se. Og det var kun de nær­me­ste, der blev ind­vi­et.

» Om no­gen ved jeg præ­cis, hvor græn­se­over­skri­den­de det kan væ­re. Jeg måt­te jo­ke med det for at få det sagt, « si­ger hun.

Pin­lig syg­dom

Ce­ci­lie Ho­t­her var midt i 20er­ne, da hun fik kon­sta­te­ret PCOS, som er den mest ud­bred­te hor­monel­le for­styr­rel­se hos kvin­der i den fø­de­dyg­ti­ge al­der. Det er en til­stand, hvor et for­hø­jet ni­veau af mand­ligt køns­hor­mon, er år­sag til, at kvin­den ik­ke har re­gel­mæs­si­ge æg­løs­nin­ger. Det vi­ser sig f. eks. ved unor­mal hår­vækst på krop og i an­sig­tet samt ved uren hud.

For Ce­ci­lie Ho­t­her har li­vet med PCOS budt på ud­for­drin­ger. Sær­ligt med uøn­sket hår­vækst, et af de symp­to­mer, der kan ram­me kvin­der med til­stan­den.

Al­le­re­de som te­e­na­ger vi­ste de før­ste mør­ke dun sig på over­læ­ben, men først nu står den 37- åri­ge tv- vært frem og for­tæl­ler om sit liv med di­ag­no­sen.

Hun hu­sker en epi­so­de, da hun var om­kring 13- 14 år gam­mel. En flok ven­ner sad på en græs­plæ­ne, og sol­ly­set faldt ’ uhel­digt’. Plud­se­lig væl­te­de en af dren­ge­ne om i græs­set af grin.

» Du har jo skæg, Ce­ci­lie, « grin­te han.

Det gjor­de det kun vær­re var, at ud­brud­det kom fra net­op dén fyr, som hun var te­e­nage­fo­rel­sket i.

» Hvis jeg kun­ne, hav­de jeg gra­vet mig ned. Jeg blev ver­dens mind­ste per­son in­de­ni. «

Men Ce­ci­lie Ho­t­her grin­te med, og si­den den dag har hu­moren al­tid væ­ret den bed­ste for­svars­me­ka­nis­me for hen­de.

» Men det var før­ste gang, jeg rig­tig blev be­vidst om det, « si­ger hun, der først fle­re år se­ne­re gik til læ­gen.

» Jeg hav­de ik­ke men­stru­a­tion i et år. I star­ten tænk­te jeg ik­ke nær­me­re over det, men til sidst tænk­te jeg, ’ hov der er nok et el­ler an­det galt’. «

Det var der.

Husk skra­be­ren

» For mig var det bå­de en vel­sig­nel­se og en for­ban­del­se, « be­skri­ver hun sin re­ak­tion på at få di­ag­no­sen PCOS.

» Det var en vel­sig­nel­se, for­di der var rig­tig man­ge brik­ker, der faldt på plads. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.