Næ­sten hver fem­te

BT - - TEMA - An­dreas Er­boe

Uren hud og skæg­vækst. Ur­e­gel­mæs­si­ge men­stru­a­tio­ner og pro­ble­mer med at bli­ve gravid. Det er nog­le af de symp­to­mer, som kvin­der, der li­der af po­ly­cystisk ova­ri­e­syn­drom, og­så kal­det PCOS, kæm­per med. Sund­heds­sty­rel­sen an­slår, at ca. 17 pct. af al­le dan­ske kvin­der har PCOS. For 10- 15 år si­den var tal­let kun fem pct., så syg­dom­men er et sti­gen­de pro­blem.

Li­del­sen, der er en del­vis ar­ve­lig syg­dom, kan bl. a. ud­lø­ses af for høj vægt.

» Vi bli­ver me­re over­væg­ti­ge, og når man er inak­tiv og over­væg­tig, kom­mer det ( PCOS, red.) til ud­tryk hos dem, der har en med­født ten­dens, « si­ger Per­nil­le Ravn, der er spe­ci­al­læ­ge i gy­næko­lo­gi og le­der af PCOSkli­nik­ken på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

PCOS er den mest ud­bred­te hor­monel­le for­styr­rel­se hos kvin­der i den fø­de­dyg­ti­ge al­der. Til­stan­den kan ha­ve al­vor­li­ge kon­se­kven­ser. Bl. a. kan den fø­re til ty­pe 2- di­a­be­tes og hjer­te- kar- syg­dom­me. Sam­ti­dig er der en stærk sam­men­hæng mel­lem PCOS og psy­ki­ske li­del­ser som angst og de­pres­sion.

» Der er fem til seks gan­ge stør­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.