Kvin­de er ramt

BT - - TEMA -

sand­syn­lig­hed for, at kvin­der med PCOS får angst og de­pres­sion, men man ved ik­ke, hvad der er hø­nen og æg­get, « si­ger Per­nil­le Ravn.

Inak­ti­vi­tet og over­vægt

En del af for­kla­rin­gen på det sti­gen­de pro­blem skal fin­des i vo­res livs­stil.

» Man kan fo­re­stil­le sig, at pro­ble­met vok­ser i takt med, at vo­res BMItal ge­ne­relt sti­ger, « si­ger Ul­la Breth Knud­sen, der er kli­nik­le­der og pro­fes­sor i gy­næko­lo­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Hos kvin­der med PCOS fin­der man en øget mæng­de in­sulin i blo­det. In­suli­nen sti­mu­le­rer en øget pro­duk­tion af mand­li­ge køns­hor­moner sam­ti­dig med, at det stof, der bin­der te­stoste­ro­net, ned­sæt­tes. Det be­ty­der, at en stør­re mæng­de af de mand­li­ge køns­hor­moner fær­des frit i blo­det. Det kan på­vir­ke den nor­ma­le modning af æg i æg­ge­stok­ke­ne. Der­for kan kvin­der med PCOS ha­ve pro­ble­mer med at bli­ve gravi­de. 50- 70 pct. af kvin­der med PCOS har den­ne in­sulin­re­si­stens, som for­vær­res ved højt BMI.

» PCOS er af­hæn­gig af vægt. Når kvin­der­ne ta­ger på, ude­bli­ver men­stru­a­tio­nen, « si­ger Ul­la Breth Knud­sen og for­tæl­ler, at et vægt­tab kan med­vir­ke til at gen­vin­de fer­ti­li­te­ten og bli­ve gravid.

» 80 pct. be­gyn­der at få æg­løs­ning, hvis de ta­ber ti pct. af de­res kro­p­svægt, « si­ger hun.

Men det er ik­ke kun p. g. a. gravi­di­tetsøn­sker, man som PCOS ramt skal pas­se på væg­ten.

På sigt – og ved hø­je­re BMI – kan til­stan­den nem­lig og­så fø­re til suk­ker­sy­ge. For­di fed­tet hos PCOS- ram­te sæt­ter sig på ma­ven i den så­kald­te æb­le­fa­con.

» Ma­ve­fed­tet er det ska­de­li­ge fedt, der øger ri­si­ko­en for livs­stils­syg­dom­me som suk­ker­sy­ge og hjer­te- kar­syg­dom­me. Der­for skal PCOS ram­te væ­re på­pas­se­lig med væg­ten, « si­ger Per­nil­le Ravn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.