D

BT - - TEMA - An­dreas Er­boe

et er mu­ligt for kvin­der med PCOS at hol­de symp­to­mer­ne, som bl. a. skæg­vækst, ak­ne, be­svær med at bli­ve gravid og livs­stils­syg­dom­me som ty­pe 2- di­a­be­tes og hjer­te- kar- syg­dom­me, ne­de. Vej­en går via sund kost og mo­tion, me­di­cin­ske be­hand­lin­ger og kos­me­ti­ske ind­greb som f. eks. la­ser­be­hand­ling til at fjer­ne uøn­sket hår­vækst.

» Det er en syg­dom, der ram­mer man­ge. Man kan ik­ke hel­bre­de den, men man kan be­hand­le den. No­get af det bed­ste, man kan gø­re, er livs­stils­æn­drin­ger, « si­ger Char­lot­te Fl­o­ri­don, der er spe­ci­al­læ­ge i gy­næko­lo­gi og ob­ste­trik.

Hun bak­kes op af Per­nil­le Ravn spe­ci­al­læ­ge i gy­næko­lo­gi og le­der af PCOS- kli­nik­ken på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

» Det hand­ler om at få folk til at fø­re en or­dent­lig livs­stil, « si­ger hun.

Der­for er det vig­tigt, at styr­ke kva­li­te­ten af rå­d­giv­nin­gen til de ram­te kvin­der.

Char­lot­te Fl­o­ri­don, der er for­mand for de prak­ti­se­ren­de spe­ci­al­læ­ger i gy­næko­lo­gi ( DFKO) har net­op væ­ret med til at la­ve en af­ta­le med Dan­ske Re­gio­ner, der skal for­bed­re ar­bej­det med kvin­der med PCOS.

Hvor res­sour­cer­ne tid­li­ge­re pri­mært var øre­mær­ket ud­red­ning og be­hand­ling, vil der nu bli­ve sat øget fo­kus på rå­d­giv­ning.

» Det er rig­tig godt for pa­tien­ter­ne, for det er så svært, så svært at få dem til at æn­dre livs­stil. De har brug for no­gen, der mo­ti­ve­rer og hol­der dem til il­den, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Som spe­ci­al­læ­ger op­le­ver vi of­te, at pa­tien­ter­ne ik­ke kan ka­pe­re og hu­ske den mundt­li­ge in­for­ma­tion, vi gi­ver. Der­for ar­bej­der vi på at la­ve en ud­vi­det skrift­lig in­for­ma­tion til kvin­der med PCOS. «

En ond cir­kel

Symp­to­mer­ne be­ty­der, at det kan væ­re svært for den en­kel­te PCOSram­te kvin­de at få gjort no­get ved pro­ble­met. Det dre­jer sig især om symp­to­mer som bum­ser og øget hår­vækst, der iføl­ge Char­lot­te Fl­o­ri­don kan fø­re til lavt selv­værd og gi­ve psy­ki­ske pro­ble­mer. Det er et bil­le­de, som Per­nil­le Ravn kan gen­ken­de.

» Det er en stor mund­fuld for man­ge, « si­ger hun og for­kla­rer, at det går ud over sel­vop­fat­tel­sen.

» Der er jo me­get fo­kus på kvin­de­lig­hed, så det er ufedt med be­håring og hud­symp­to­mer. Kvin­der­ne fø­ler sig ukvin­de­li­ge. «

Symp­to­mer­ne har en ten­dens til at for­vær­res, hvis nå­len på væg­ten pe­ger i ret­ning af den hø­je en­de.

» Det kan det væ­re en selv­for­stær­ken­de fak­tor, hvis man fø­ler sig så util­ta­len­de, at det hol­der én fra at kom­me i fit­nes­scen­tret for at mo­tio­ne­re, og væg­ten sti­ger som kon­se­kvens, « for­kla­rer Per­nil­le Ravn.

For man­ge kan det bli­ve en ond cir­kel. Men op­for­drin­gen er klar.

» Tag kon­trol og lad ik­ke PCOSen be­græn­se dig, « si­ger hun.

Per­nil­le Ravn hå­ber, at den nye af­ta­le, der træ­der i kraft til april og øger fo­kus på rå­d­giv­ning kan væ­re med til at bry­de den on­de cir­kel til gavn for kvin­der med PCOS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.