Så­dan be­hand­les PCOS kos­me­tisk:

BT - - TEMA -

• Uøn­sket hår­vækst. Kan fjer­nes med pin­cet, voks, bar­be­ring, epi­le­ring el­ler la­ser­be­hand­ling. Nog­le re­gio­ner gi­ver til­skud til hår­fjer­ning i an­sig­tet ved en hud­læ­ge. El­lers kan hå­ret fjer­nets på pri­vat­kli­nik­ker mod egen­be­ta­ling. Hår­fjer­ning bør kom­bi­ne­res med an­dro­gen­hæm­men­de be­hand­ling, f. eks. p- pil­ler, da hå­re­ne el­lers hur­tigt vok­ser ud igen. • Fedt­de­po­ter. Be­hand­les med frys­ning lo­kalt på de fedt­de­po­ter, der ik­ke kan træ­nes væk ( ca. en til fi­re be­hand­lin­ger). • Ak­ne. Be­hand­les med pe­e­ling og me­di­cin­ske pro­duk­ter, som hæm­mer pro­duk­tio­nen af talg. • Ar ( som føl­ge af f. eks. ak­ne). Be­hand­les med la­ser­be­hand­ling. Kræ­ver fle­re be­hand­lin­ger, da der skal dan­nes ny hud ne­de­fra, så man re­du­ce­rer ar­væ­vet ( ca. fi­re til seks be

hand­lin­ger).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.