Sø­de tand I

BT - - SLANK -

min kost­kli­nik kæm­per 50 pct. af kli­en­ter­ne med en sød tand. Man­ge af dem spi­ser dag­ligt ’ ba­re et lil­le styk­ke ka­ge’, lidt mørk cho­ko­la­de – el­ler den klas­si­ske – en co­la hver dag. De har svært ved at drop­pe de dår­li­ge va­ner, men med den ret­te kost og kost­tilskud, der er blod­suk­ker­sta­bi­li­se­ren­de, kan det hur­tigt kla­res.

Usta­bilt blod­suk­ker er en ond cir­kel. Er du først be­gyndt at spi­se slik, suk­ker og cho­ko­la­de, er det me­get svært at hol­de op igen.

Når dit blod­suk­ker svinger, på­vir­ker det trans­por­ten af suk­ker fra blo­det til cel­ler­ne ne­ga­tivt. Når di­ne hjer­ne­cel­ler går ’ suk­ker­kol­de’, fø­ler du dig sul­ten, rast­løs, ir­ri­ta­bel og har en so­lid trang til sødt. Nog­le får ry­ste­tu­re og kan be­svi­me, hvis blod­suk­ke­ret bli­ver for lavt. Så man bør hol­de en god blod­suk­ker­ba­lan­ce.

Jeg ken­der det, hvis jeg er ude at spi­se og får des­sert, vin etc., har jeg næ­ste dag og­så lyst til sødt. Suk­ker­tran­gen mel­der sig hur­tigt, men jeg er op­mærk­som på, at den ik­ke får over­ta­get og brem­ser den med grønt­sa­ger og frugt.

Chrom hjæl­per

Mang­ler man mi­ne­ra­let krom, er man me­get me­re til­bø­je­lig til at ha­ve ud­for­drin­ger med blod­suk­ke­ret. Krom hjæl­per ( i sam­ar­bej­de med in­sulin) krop­pen med at fø­re suk­ke­ret ind i cel­ler­ne . Krom ind­går og­så i stof­skift et og har be­tyd­ning for væg­ten.

Det er en mu­lig­hed at ta­ge et til­skud af krom, men det er ik­ke li­ge me­get hvil­ken ty­pe, man kø­ber, vi­ser forsk­ning for 2015. Det eu­ro­pæ­i­ske fø­de­va­resik­ker­heds­råd EFSA ( Eu­ro­pe­an Food Sa­fe­ty Aut­ho­ri­ty), skri­ver i en rap­port, at de syn­te­ti­ske krom­kil­der, som de fl este kø­ber, ik­ke er go­de nok. I ste­det bør man væl­ge de så­kald­te ’ na­turi­den­ti­ske kost­stilskud’ der har en bed­re op­ta­ge­lig­hed i cel­ler­ne, for­di cel­ler­ne gen­ken­der na­tu­rens eg­ne råva­rer bed­re, end stoff er der er pro­du­ce­ret i et la­bo­ra­to­ri­um.

Det vig­tig­ste for et sta­bilt blod­suk­ker er, at din for­dø­jel­se fun­ge­rer op­ti­malt. For­dø­jer du ik­ke din kost or­dent­ligt, kan du hel­ler ik­ke op­ta­ge de stoff er ( mi­ne­ra­ler og vi­ta­mi­ner) fra ko­sten. Det kan gi­ve et lavt ni­veau af krom og dan­ne en uba­lan­ce i tar­men, så den ik­ke dan­ner de nød­ven­di­ge hor­moner, der har ind­fl ydel­se på, hvor­dan bygs­pyt­kir­te­len skal ar­bej­de, d. v. s. hvor­når den skal fri­gø­re in­sulin til krop­pen. Den bed­ste ’ fø­de’ for di­ne tar­me er grøn­ne grønt­sa­ger, fi bre, fuld­korn og mæl­ke­sy­re bak­te­ri­er. Des­u­den er væ­ske vig­tig, for at tar­me­ne kan ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.