’ Til­ba­ge i den go­de ryt­me’

BT - - SLANK - Rik­ke Brøn­dum Ka­ri­na So­fi e Chri­sten­sen

Lis, Ka­ri­na og Rik­ke har nu væ­ret i gang hos de­res Fit- all co­a­ches i godt ot­te uger. De føl­ger for­skel­li­ge ku­re via Fit- all – men må­let er det sam­me – de skal ta­be mel­lem 15 og 20 ki­lo hver

– 40 år Kur: 5: 2 hos Fit- all co­ach i Næst­ved. Vægt: Start 76 kg. Mål 61 kg. Nu 70,7 kg. Vægt­tab: 6,7 kg. » Ugen gik så­dan set fint nok, når det gæl­der ma­den. Selv­om jeg nok har spist lidt for me­get. Men . . . igen fik jeg ik­ke pri­o­ri­te­ret mo­tio­nen højt nok. Det er rig­tig svært at nå, sy­nes jeg. Men som man si­ger: ’ Op på he­sten igen’. «

– 33 år Kur: Ny livs­stil hos Fit- all co­ach i Hjør­ring. Vægt: Start 83,3 kg. Mål 68,5 kg. Nu 80,1 kg. Vægt­tab: 3,2 kg. » I den­ne uge har jeg hver dag skre­vet ned, hvad jeg har spist. Det gør en ver­den til for­skel for mig, kan jeg se. Ik­ke mindst for­di jeg får helt styr på mit kal­o­ri­e­ind­tag – sam­ti­dig gi­ver det mig et psy­kisk boost, for­di jeg bli­ver stolt over, at jeg har styr på det. Det er skønt at fin­de ryt­men igen. « » Mit vægt­tab går ik­ke så stærkt me­re, men det ryk­ker da lidt hver uge. Jeg er sta­dig mo­ti­ve­ret og har styr­ke­træ­net fi­re gan­ge in­den ar­bej­de i den­ne uge. Det er dog kun ble­vet til en en­kelt lang gå­tur på ot­te km søn­dag, da jeg kom hjem ef­ter en su­per we­e­kend på ho­tel med al­le 76 Lou­is Ni­el­sen- bu­tik­ker i Dan­mark. Men der kom nok lidt for me­get in­den­bords. Det ko­ster på ugens vægt­tab – på trods af mo­tio­nen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.