’ Det fø­les som at væ­re ny­fo­rel­sket’

Ve­nin­der­ne Kat­hri­ne Bach og Mia Je­xen fi k et helt sær­ligt for­hold, da de op­da­ge­de, at de beg­ge holdt en kro­nisk syg­dom hem­me­lig. I dag støt­ter de hin­an­den og an­dre kro­nisk sy­ge i at stå frem

BT - - INDBLIK - Siska Si­mo­ne Bengts­son

sisb@ bt. dk Fo­to Emil Hou­gaard

Bal­drig har væ­ret før. Jeg el­sker mi­ne ven­ner, men der er ba­re nog­le ting, der ik­ke skal for­kla­res, når jeg er sam­men med Kat, « si­ger Mia Je­xen. Kat­hri­ne Bech til­fø­jer: » Det er stort at op­le­ve den na­tur­li­ge ac­cept. Det er ik­ke man­ge, der kan for­stå, at man kan bli­ve syg på fem mi­nut­ter. «

Et sær­ligt bånd

På blog­gen ‘ she­and­her. li­fe’, har de to be­skre­vet, hvor­dan det er at le­ve med en kro­nisk syg­dom. På blog­gen fo­ku­se­rer de på ærlighed og at bry­de ta­bu­er­ne .

Men det kræ­ver sit at læg­ge kor­te­ne på bor­det og åb­ne for, hvem man egent­lig er, for­kla­rer Kat­hri­ne Bach:

» Jeg var me­get i tvivl, om jeg skul­le ud­gi­ve ind­læg­get. I man­ge år har jeg holdt det ( syg­dom­men, red.) skjult for folk om­kring mig. Det har ta­get lang tid, før jeg har nævnt den for folk, for den er ik­ke no­get, jeg har haft lyst til at iden­ti­fi ce­re mig med. Men jeg ved godt, at jeg ik­ke kan vi­se folk et an­det men­ne­ske end det, jeg egent­lig er. «

Si­den de to kvin­der ’ sprang ud’ på blog­gen, har ven­ner og ve­nin­der sagt, hvor fl ot det er, at de har brudt tavs­he­den, og at de er me­get me­re end de­res syg­dom.

Kat­hri­ne Bach og Mia Je­xen stod frem, for­di de vil­le for­tæl­le ’ bund ær­ligt’ om de­res hver­dag og de­res er­fa­rin­ger. Beg­ge tror på, at det bli­ver nem­me­re, og­så for dem selv, at væ­re åb­ne om de pro­ble­mer, de stø­der på. De man­ge symp­to­mer, beg­ge le­ver med hver dag, er ik­ke det vær­ste. Det er der­i­mod skyld­fø­lel­sen og ang­sten for at bli­ve stemp­let som ’ hen­de den sy­ge’. Med en de­fekt på im­mun­for­sva­ret og en kro­nisk blø­de­n­de tyktarms­be­tæn­del­se ved man al­drig, hvor­når man er syg, det kan kom­me akut. Der­for har bå­de Kat­hri­ne Bach og Mia Je­xen man­ge gan­ge væ­ret nødt til at afl yse aft aler i sid­ste øje­blik. Det har ko­stet ven­ska­ber. Kat­hri­ne Bach for­søg­te en­gang at la­ve en aft ale med en god ven, men blev syg kort tid in­den, de skul­le mø­des, og måt­te afl yse. Ven­nen blev stik­tos­set.

» Nu har jeg ryk­ket rundt på aft aler for dig, det skal du al­drig gø­re igen, du skal ik­ke spil­de min tid, « var mel­din­gen .

» Men han vid­ste ik­ke, at jeg var kro­nisk syg. Det bur­de jeg ha­ve sagt. Vi har selv et an­svar for at si­ge det. Folk kan jo ik­ke se på os, at vi er sy­ge, « si­ger hun. Mia Je­xen nik­ker. » Jeg har og­så mi­stet ven­ner, ik­ke for­di jeg har måt­tet afl yse, men for­di jeg er ble­vet for­sin­ket. Når man li­der af dét, jeg gør, kan man få akut di­ar­ré el­ler stær­ke smer­ter og jeg er så ked af, at jeg oft e bli­ver for­sin­ket. «

Mia Je­xen hav­de en ve­nin­de, hvor hun gen­tag­ne gan­ge var kom­met lidt se­ne­re end aft alt. En dag skrev ve­nin­den: ’ Lad det ik­ke bli­ve en va­ne’.

» Hun gav mig så dår­lig samvit­tig­hed og kun­ne ik­ke for­stå, hvor me­get jeg kæm­pe­de for at væ­re en ven, « si­ger Mia Je­xen og læg­ger beg­ge hæn­der til bry­stet.

Sæt­ter pris på li­vet

Beg­ge kvin­der er so­ci­a­le. Det gør ondt, når de må afl yse, for­di syg­dom-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.