2XU G: 2 Mi­cro Ther­mal Ja­ck­et

Varm, vind- og vandtæt

BT - - TEST -

2XU er go­de til kom­pres­sion­s­tøj, men de­res yder­ste lag fun­ge­rer og­så al­de­les glim­ren­de.

Det yder­ste lag har en vig­tig op­ga­ve – at hol­de kul­den ude. Det gør G: 2 Ther­mal ef­fek­tivt – vi har te­stet den helt ned til - 10 gra­der. Uden tvivl kan man hol­de var­men selv med kun ét en­kelt un­der­lag. Jak­ken af­vi­ser og­så vand uden de sto­re pro­ble­mer – i hvert fald i et styk­ke tid. Den hol­der sig ik­ke tør helt så læn­ge som kon­kur­ren­ter­ne fra Craft og Sa­lo­mon, når det vir­ke­lig pi­sker ned. Når jak­ken er gen­nem­blødt, er den vir­ke­lig våd og tung.

Jak­ken er sim­pel i de­sig­net. Om det er godt el­ler skidt, er en smags­sag. Der er kun en en­kelt lil­le lom­me på bry­stet, der ik­ke kan in­de­hol­de an­det end et kre­dit­kort el­ler en lil­le mu­si­k­af­spil­ler. V i for­står ik­ke, hvor­for man ik­ke har til­fø­jet ba­re en en­kelt lom­me til. Alt i alt en god jak­ke, der kva­li­tets­mæs­sigt lig­ger i top­pen af fel­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.