Craft We­at­her Ja­ck­et

BT - - TEST -

Hol­der vind og vand ude – men for­vent, at du skal ha­ve fl ere lag un­der .

Jak­ken vir­ker ge­ne­relt som ge­di­gen kva­li­tet. Sy­nin­ger­ne er stær­ke, og stoff et vir­ker so­lidt.

Jak­ken er ty­de­lig­vis be­reg­net til at fun­ge­re som øver­ste lag, men er ik­ke i sig selv et lag – den er så tynd, at der ik­ke er var­me i den. Du skal alt­så for­ven­te at skul­le ha­ve mindst to – even­tu­elt tre lag in­de­nun­der, hvis tem­pe­ra­tu­ren er me­get un­der 5 gra­der. Til gen­gæld luk­ker den eff ek­tivt for bå­de vind og regn. Den jak­ke, der bedst hol­der van­det ude, hvil­ket er im­po-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.