Kul­den Sa­lo­mon Equipe Softs­hell Ja­ck­et

BT - - TEST -

Et al­de­les for­trin­ligt bud på det yder­ste lag. Oven i kø­bet til en pris, der lig­ger un­der kon­kur­ren­ter­nes.

Equipe Softs­hell er en al­l­ro­und jak­ke, der fun­ge­rer det me­ste af året. Ef­ter­år og for­år kom­bi­ne­ret med et en­kelt lag un­der, om vin­te­r­en kan de fle­ste kla­re sig med en uld­lø­be­trø­je el­ler vin­ter­kom­pres­sion un­der.

De­sig­net ad­skil­ler sig fra kon­kur­ren­ter­ne ved at væ­re rig på de­tal­jer. På bry­stet er en ret mar­kant lom­me pla­ce­ret. Den er ik­ke vel­eg­net til stør­re ting som f. eks. en iPho­ne 6S. Til gen­gæld er den helt per­fekt til kre­dit­kort el­ler med­lem­s­kor­tet til fit­nes­scen­tret. På bag­si­den er en lom­me, der har plads til bå­de nøg­ler, hand­sker og alt mu­ligt an­det. Ene­ste pro­blem er, at lidt tun­ge­re ting kan væ­re ir­ri­te­ren­de at ha­ve rut­sjen­de hen over ryg­gen.

Og­så en læk­ker de­tal­je, at bå­de ær­mer og hal­sen til­pas­ser sig, så jak- De­sign Kva­li­tet Pris Blødt stof Pas­form i top Pris ken slut­ter tæt.

Sa­lo­mons jak­ke er vind­tæt og næ­sten vandtæt. I me­get kraf­tig regn vil jak­ken gi­ve ef­ter og bli­ve gen­nem­blødt. Men i langt de fle­ste til­fæl­de vil den hol­de dig tør. Desvær­re tør­rer jak­ken lang­somt, når den først er ble­vet våd. Tung Tør­rer lang­somt Kla­rer ik­ke mi­nus­gra­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.