Newli­ne Ico­nic Com­fort

Al­ter­na­tiv blød jak­ke

BT - - TEST -

En jak­ke, der ik­ke er så varm el­ler be­skyt­ten­de som re­sten af fel­tet. Til gen­gæld er den ek­stremt be­ha­ge­lig.

Det blø­de stof er i før­ste om­gang lidt un­der­ligt. Når man er vant til, at yder­ste lag er so­lidt, vir­ker det mær­ke­ligt at ha­ve no­get på, der me­re fø­les som en trø­je end som en jak­ke. Ik­ke de­sto min­dre er jak­ken glim­ren­de, når tem­pe­ra­tu­ren ik­ke når ned un­der fem til syv gra­der. Man fø­ler sig me­re fri i det blø­de stof, indtil kul­den ram­mer.

Selv ik­ke med tre lag un­der kan man si­ge sig fri for at kun­ne mær­ke den kol­de vind, når tem­pe­ra­tu­ren er ne­de om­kring el­ler un­der fryse­punk­tet.

Jak­ken har go­de re­flek­ser, li­ge­som der er lom­mer til gels og even­tu­elt en ( lil­le) te­le­fon. En rar jak­ke med go­de de­tal­jer, der dog al­drig kan væ­re din ene­ste vin­ter­jak­ke. Til gen­gæld er pri­sen så til­pas lav, at du kan over­ve­je at kø­be bå­de den og en me­re so­lid og varm jak­ke til de rig­tig kol­de da­ge. Men når tem­pe­ra­tu­ren kom­mer op på fem til 10 gra­der, bli­ver Newli­nejak­ken for­ment­lig vo­res nye fa­vo­rit.

We­e­kend - 20.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.