’ Al­ler­gi­en kan ha­ve red­det mit liv’

Som fri­sø­re­lev ud­vik­le­de An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen allergi over­for hår­pro­duk­ter. Hen­des før­ste barn blev født som mul­ti­al­ler­gi­ker. Men der gik man­ge år, før fri­sø­ren tog op­gø­ret med en for­gif­tet bran­che

BT - - TEST - Ma­rie Var­m­ing

ne ik­ke gø­re me­get an­det end at ud­skri­ve skrap­pe præ­pa­ra­ter og an­be­fa­le hen­de af fin­de et an­det job.

» Selv­om jeg prø­ve­de alt, hav­de jeg det slet ik­ke så slemt som nog­le af de an­dre. Jeg kan hu­ske en pi­ge på sko­len, som slet ik­ke hav­de hud og neg­le på hæn­der­ne. «

I 1990 blev An­ne- Sop­hie fær­dig- ud­dan­net, selv­om al­ler­gi­en var slem, over­ve­je­de hun al­drig at la­ve an­det. Hel­ler ik­ke da hun året ef­ter fik sit før­ste barn, sad­le­de hun om. Det var der el­lers god grund til, for An­ne- Sop­hie Vil­lum­sens dat­ter var så al­ler­gisk, at hun ik­ke en­gang kun­ne tå­le al­min­de­li­ge ble­er.

» I dag er jeg sik­ker på, at det be­tød me­get, hvad jeg ar­bej­de­de med, bå­de før jeg fik hen­de og un­der min gravi­di­tet. Ke­mi­ka­li­er­ne lag­rer sig i ens krop, og dét gi­ver vi vi­de­re til vo­res børn, « si­ger hun med et suk.

Hud­løs ar­bejds­glæ­de

Men An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen blev fa­stan­sat i en sa­lon, hvor hun holdt af bå­de chef, kol­le­ger, kun­der og mest af alt hånd­vær­ket, så hun fort­sat­te ufortrø­de­nt man­ge år end­nu.

» Jeg el­ske­de mit fag. El­ske­de, at jeg på kun to ti­mer kun­ne gø­re en kæm­pe for­skel for et men­ne­ske. De kom ind og var ke­de af det el­ler hav­de en dår­lig dag, og gik smuk­ke der­fra med mod på til­væ­rel­sen. «

Hver gang der kom nye pro­duk­ter i sa­lo­nen, gik An­neSop­hie Vil­lum­sen glad i gang med at bru­ge dem, og hen­des allergi for­svandt, for blot at ven­de til­ba­ge med ufor­mind­sket kraft ef­ter et par uger.

Først da An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen i 1998 var gravid igen og gik på bar­selsor­lov, op­le­ve­de hun, hvor­dan hun fik det bed­re af at væ­re væk fra sit fag.

» Min mi­græ­ne for­svandt, jeg hav­de ik­ke læn­ge­re kval­me, og mi­ne hæn­der blev pæ­ne, « si­ger hun.

Sam­ti­dig be­gynd­te hun at sæt­te sig grun­digt ind i, hvad det var for ke­mi­ka­li­er, hun hav­de ar­bej­det med he­le sit voks­ne liv, li­ge­som hun be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig me­re og me­re for, hvil­ke pro­duk­ter hun brug­te der­hjem­me, og hun blev flit­tig gæst i hel­se­kost­for­ret­nin­ger.

» Jeg gik på bi­bli­o­te­ket, søg­te på net­tet og læ­ste bø­ger om ke­mi og kos­me­tik. På et tids­punkt gik det op for mig, at nog­le af de stof­fer, der er i hår­far­ve, er for­budt i for ek-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.