D

BT - - TEST -

er duf­ter af bå­de pe­ber­myn­te, hen­na og ube­stem­me­li­ge ur­ter i sa­lo­nen midt i Kø­ben­havn. Henover ly­den af hår­tør­rer­ne går snak­ken lystigt mel­lem kun­der og fri­sø­rer. Op­pe på før­ste sal sid­der An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen og prø­ver at føl­ge med den ud­vik­ling, hun sat­te gang i, da hun i 1998 blev selv­stæn­dig. Ik­ke af lyst, men af nød.

Al­le­re­de som 16- årig kom hun i læ­re som fri­sør. Fa­get stif­te­de hun be­kendt­skab med al­le­re­de som 11- 12- årig, da hun hav­de en tjans i en lo­kal sa­lon.

» Jeg har al­drig så me­get som over­ve­jet an­det end at væ­re fri­sør. Jeg el­sker hånd­vær­ket. Li­ge­som en sned­ker, der kan bru­ge ti­mer på at fin­pud­se et bord, el­sker jeg at ar­bej­de med hår, « si­ger An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen.

Hun ser­ve­rer kaf­fe i en af de le­di­ge fri­sør­sto­le på sa­lo­nens før­ste sal. Her­op­pe er ly­den af hår­tør­re­re og smal­l­talk bag­grundstæp­pe for en me­re al­vor­lig hi­sto­rie om, hvor­dan An­ne- Sop­hie blev selv­stæn­dig fri­sør. I dag har hun seks sa­lo­ner i Kø­ben­havn og to fran­chi­sesa­lo­ner i ud­lan­det.

» Al­le­re­de un­der ud­dan­nel­sen fik jeg allergi, og li­ge­som man­ge an­dre fri­sø­rer re­a­ge­re­de jeg vold­somt på al­le hår­far­ver, « for­kla­rer hun.

» Jeg mi­ste­de hu­den på hæn­der­ne, led­dene hæ­ve­de op, og mi­ne neg­le be­gynd­te at bu­le ud. Det gjor­de van­vit­tig ondt, « hu­sker An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen.

Tis og kaf­fe­grums

Hun var godt klar over, at det var de man­ge pro­duk­ter, hun dag­ligt ar­bej­de­de med, der gjor­de hen­de syg, men som så man­ge an­dre i bran­chen vend­te hun det blin­de øje til og klip­pe­de vi­de­re.

» Al­le på fri­sørsko­len hav­de det, og folk snak­ke­de åben­lyst om, hvad man kun­ne gø­re for at dæm­pe al­ler­gi­en. Vi gned hæn­der­ne i kaf­fe­grums, sov med stof­hand­sker på om nat­ten og tis­se­de på vo­res hæn­der om af­te­nen, « si­ger An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen med en ho­ved­rysten.

Hun gik til læ­ge med si­ne symp­to­mer, men læ­gen kun-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.