Tal ik­ke di­ne trau­mer ihjel

Vi be­ar­bej­der dår­li­ge op­le­vel­ser for, at de ik­ke skal op­ho­be sig i sin­det. Men ny forsk­ning vi­ser, at sin­det selv fil­tre­rer op­le­vel­ser. Så lad trau­mer­ne væ­re

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 20.02.2016

Man­ge tror, at sin­det fun­ge­rer som et bæ­ger el­ler en ryg­sæk. At dår­li­ge op­le­vel­ser, ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser op­ho­ber sig i sy­ste­met. Det er et gam­melt råd, at det er sundt at tøm­me ho­ve­d­et el­ler be­ar­bej­de trau­mer. Ny forsk­ning ud­for­drer dog den­ne over­be­vis­ning om, hvor­dan sin­det fun­ge­rer og hvor­dan ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser bedst be­ar­bej­des.

Si­den Sig­mund Freud in­tro­du­ce­re­de psy­ko­a­na­ly­sen, har det væ­ret en ud­bredt op­fat­tel­se, at vo­res sind er en form for be­hol­der, hvor ne­ga­ti­ve op­le­vel­ser og trau­mer ho­ber sig op. Der­for må vi be­ar­bej­de dem for at und­gå, at den be­røm­te drå­be får bæ­ge­ret til at fly­de over og re­sul­te­rer i en men­tal neds­melt­ning. Be­ar­bejd­nin­gen be­står ty­pisk i at ta­le trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser igen­nem – ger­ne med en te­ra­pe­ut – el­ler skri­ve tan­ker­ne ned.

Forsk­ning fra Man­che­ster ty­der nu på, at den­ne op­fat­tel­se af sin­det er for­æl­det. Psy­ken er ik­ke en ryg- sæk. Der sker in­gen op­hob­ning, og det er ik­ke nød­ven­digt at ’ ryd­de’ op el­ler hol­de liv i trau­met ved at ta­le det igen­nem – igen og igen. Sin­det kla­rer he­lin­gen selv – det er selv­re­gu­le­ren­de og fun­ge­rer me­re som en si end et bæ­ger. Alt­så si­ver trau­mer og ne­ga­ti­ve tan­ker igen­nem og for­svin­der af sig selv, hvis du ik­ke blo­ke­rer hul­ler­ne...

He­ler som et sår

Får du en rift på hu­den, vil du ty­pisk op­le­ve smer­ter, blød­ning og svi­en. Se­ne­re kom­mer der skor­pe på sår­et men ef­ter en tid he­ler det af sig selv. Den bed­ste stra­te­gi, hvis du har et sår på hu­den, er at la­de det væ­re i fred og ik­ke klø i det. Det sam­me gør sig gæl­den­de for sår i sin­det.

Vi bli­ver al­le sam­men ud­sat for livskri­ser og ube­ha­ge­lig­he­der i li­vet. Al­le op­le­ver kæ­re­ste­brud, af­vis­nin­ger, kon­flik­ter el­ler syg­dom i fa­mi­li­en. Det er helt nor­malt at op­le­ve ne­ga­ti­ve tan­ker og fø­lel­ser ef­ter så­dan­ne op­le­vel­ser. Er du ude for en nær­døds- op­le­vel­se, vil du sand­syn­lig­vis ha­ve ube­ha­ge­li­ge bil­le­der på net­hin­den i op til tre må­ne­der ef­ter. Selv­om vi al­le op­le­ver livskri­ser, er det hel­dig­vis ik­ke os al­le, der får psy­ki­ske li­del­ser af dem. Hvor­dan kan det væ­re?

I det be­røm­te ’ Te­tris eks­pe­ri­ment’ fra Ox­ford blev stu­de­ren­de ud­sat for en trau­ma­ti­se­ren­de film. Ef­ter fil­men skul­le den ene halv­del ta­le ople­vel­sen igen­nem, mens den an­den halv­del blev in­stru­e­ret i at spil­le det klas­si­ske pus­le­spil Te­tris. I den ef­ter­føl­gen­de uge skul­le de stu­de­ren­de rap­por­te­re mæng­den af ube­ha­ge­li­ge min­der fra fil­men. For­sø­get vi­ste, at de stu­de­ren­de, der hav­de ’ talt op­le- vel­sen igen­nem’, hav­de man­ge fle­re symp­to­mer end dem, der hav­de spil­let Te­tris.

Lad trau­met væ­re

Det går stik imod de go­de råd om, at man skal ta­le tin­ge­ne igen­nem ef­ter en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se. Vi hø­rer tit, at kri­sep­sy­ko­lo­ger skal stø­de hur­tigt til i en ka­ta­stro­fe­si­tu­a­tion – jo hur­ti­ge­re des bed­re ly­der lo­gik­ken. Den nye forsk­ning ty­der alt­så på, at det ik­ke er li­ge me­get, hvad kri­se­hjæl­pen be­står i. No­get ty­der på, at sam­ta­le­te­ra­pi i den alt for tid­li­ge fa­se fak­tisk kan for­vær­re symp­to­mer. Det sva­rer til at klø i et sår, før det over­ho­ve­det er be­gyndt at he­le sig selv.

Jeg ar­bej­der pri­mært ef­ter et nyt psy­ko­lo­gisk be­hand­lings­pa­ra­dig­me, kal­det me­takog­ni­tiv terapi, der gør op med den op­rin­de­li­ge op­fat­tel­se af, hvor­dan psy­ken fun­ge­rer. Be­hand­lin­gen går ud på ik­ke at ’ klø i sår­et’ ved at ta­le trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser igen­nem. Men der­i­mod at gi­ve ople­vel­sen luft uden at klø. Gi­ver vi psy­ken de ret­te be­tin­gel­ser, vil den nem­lig he­le sig selv.

I kli­nik­ken op­le­ver vi of­te folk som har væ­ret ude for trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser som voldtægt, over­fald og tra­fi­kuheld:

Ef­ter et vol­de­ligt æg­te­skab har Lo­ne symp­to­mer i form af ma­re­ridt, flas­h­ba­cks og angst. Hun spej­der ef­ter sin eks­mand, når hun går på ga­den og be­kym­rer sig for, om han vil op­sø­ge hen­de. De man­ge be­kym­rin­ger fast­hol­der hen­de i en angst­præ­get stres­stil­stand. Men i te­ra­pi­en læ­rer Lo­ne, at hun kan sty­re si­ne be­kym­rin­ger og be­græn­se dem, så den na­tur­li­ge he­ling kan gå i gang og ang­sten af­ta­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.