Luci­fers la­byrint

Mi­ni­se­rie, om en se­x­sul­ten, po­rs­che­kø­ren­de ad­vo­kat, er en læk­ker­bi­sken af svigt, bed­rag og hævn

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

Mkul­tur@ berlingske. dk an kan ha­ve nok så go­de kort på hån­den i li­vets sto­re po­ker­spil. Men sat­ser man for højt el­ler un­der­vur­de­rer si­ne mod­spil­le­re, kan man mi­ste det he­le på et split­se­kund. Den chan­ce ta­ger den ri­si­ko­vil­li­ge straf­fe­retsad­vo­kat Martin Ben­ner ger­ne, og det kom­mer til at ko­ste den se­x­sult­ne, Por­che- kø­ren­de ho­ved­per­son i sven­ske Kri­sti­na Ohls­sons mi­nik­ri­mi­se­rie ’ Lo­tus Blu­es’ og ’ Mios Blu­es’ dyrt.

En mand træ­der ind på Ben­ners kon­tor for at få ham til at ren­se sin søsters navn. Søste­ren, Sa­ra Te­xas, har til­stå­et fem mord – to i USA og tre i Sve­ri­ge, og har si­den be­gå­et selv­mord. Bro­de­ren me­ner, at sa­gen li­der un­der fejl og for­ti­el­ser, og at den bør gen­op­ta­ges. Nys­ger­rig og ri­si­ko­vil­lig som Ben­ner er, ser han nær­me­re på den. Det kom­mer han til at for­try­de.

Det vi­ser sig, at sa­gen er me­re djæ­velsk end først an­ta­get og på fl ere pla­ner får vold­som­me kon­se­kven­ser for ham selv. I et la­byrin­tisk plot vik­ler Ohls­son sin ho­ved­per­son ( og læ­se­ren) ind i et spind af ve­je og vild­ve­je, løg­ne og for­ti­el­ser, og man læ­ser de to bø­ger i ét ån­de­løst stræk, vel vi­den­de, at det vil gå ho­ved­per­so­nen rig­tig skidt. Bo­gen er byg­get op om­kring en sam­ta­le med en jour­na­list, som Ben­ner for­tæl­ler hi­sto­ri­en til for at sik­re sig, at hans ver­sion af sand­he­den be­va­res, hvis der skul­le ske ham no­get. Så tidligt ved man, at tin­ge­ne en­der gru­e­ligt galt for den suc­ces­ri­ge ad­vo­kat med smuk kæ­re­ste, el­ske­rin­der ved si­den af, dyr bil, nut­tet dat­ter og et bredt net­værk.

Han mi­ster det me­ste un­der­vejs. Hvor­dan det sker, og hvem der vil ham det ondt, er dét, der dri­ver for­tæl­lin­gen frem. Det er eff ek­tivt og frem­ra­gen­de for­talt, og man aner, at Ben­ners halvt ame­ri­kan­ske bag­grund har en be­tyd­ning.

Før­ste bind, ’ Lo­tus Blu­es’, er byg­get op som et ma­re­ridts­ag­tigt, næ­sten kafk ask uni­vers, hvor Ben­ner vik­les læn­ge­re og læn­ge­re ind i sa­gen og hvor den ene eft er den an­den af de vid­ner, han har talt med, dør. ’ Mios Blu­es’ er end­nu me­re dy­ster og apo­ka­lyp­tisk, her er Ben­ner fra start en slå­et mand . For at red­de sin dat­ter på­ta­ger han sig den håb­lø­se op­ga­ve at fi nde Sa­ra Te­xas’ for­s­vund­ne fi re­åri­ge søn Mio. Af­slut­nin­gen er højspændt og ner­vepi­r­ren­de, men må­ske li­ge hur­tigt nok for­talt.

Ohls­son har rig­tig man­ge bol­de i luft en, hun jong­le­rer be­hæn­digt og drilsk med dem og gri­ber over­le­gent hver og én i den af­slut­ten­de fi na­le. Sam­let er de to bø­ger for­ry­gen­de og i for­tæl­lefor­men for­ny­en­de, og Kri­sti­na Ohls­son pla­ce­rer sig som en af svensk kri­mi­lit­te­ra­turs mest in­ter­es­san­te nav­ne – li­ge nu. Ti­tel: Lo­tus Blu­es og Mios Blu­es For­fat­ter: Kri­sti­na Ohls­son. S ider: 383 og 347 Pris: 299 kr. For­lag: Mod­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.