Brø­let For­s­vund­ne Tho­mas fun­det død i hav­nen

BT - - NYHEDER -

DRUK­NET

At Mi­cha­el Stral­ners søn nu er fun­det død, er ik­ke den ene­ste tra­ge­die, han og re­sten af fa­mi­li­en har væ­ret ud­sat for det se­ne­ste styk­ke tid. Man­dag dø­de Mi­cha­el Stral­ners mor og­så. Det for­tal­te han ons­dag.

» Man­dag dø­de min mor, så vi skal til be­gra­vel­se i mor­gen ( tors­dag, red.). Det bli­ver hårdt at sid­de i kir­ken. Jeg kom­mer helt sik­kert til at tæn­ke, at det nok ik­ke er sid­ste gang, jeg kom­mer til at sid­de der. For at væ­re helt ær­lig. Jeg kan næ­sten ik­ke rum­me det. Min græn­se er godt nok nå­et i for­hold til, hvor me­get jeg kan kla­re af den slags, « for­tal­te han.

Tho­mas Stral­ners far­mor var 63 år, da hun gik bort på grund af en lun­ge­syg­dom.

» Det har væ­ret un­der­vejs i et styk­ke tid, men der var ik­ke no­gen, der reg­ne­de med, at det vil­le gå så stærkt og slet ik­ke nu. Så man­dag måt­te jeg sæt­te mig ned og si­ge: Jeg er for­æl­d­re­løs, og jeg mi­stet min søn. Jeg sy­nes ik­ke, det kan bli­ve vær­re, « kon­sta­te­rer Mi­cha­el Stral­ner. In­gen for­bry­del­se bag Eft er Østjyl­lands Po­li­ti i går fi k bjærget li­get af den un­ge mand, blev der på hav­nen fo­re­ta­get et lig­syn af en rets­me­di­ci­ner. Den fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­se vi­ser iføl­ge po­li­ti­et in­gen tegn på, at Tho­mas Stral­ner har væ­ret ud­sat for en for­bry­del­se.

BTs fo­to­graf på ste­det for­tæl­ler, at man­ge folk var søgt ned på hav­nen, eft er det var kom­met frem, at en liv­løs per­son var ble­vet fun­det. Si­den Tho­mas Stral­ners forsvinden har man­ge i lo­kal­be­folk­nin­gen væ­ret med til at le­de eft er ham.

Eft er no­get tid duk­ke­de Tho­mas Stal­ners fa­mi­lie og­så op ved hav­nen, mens dyk­ker­ne end­nu var i van­det. Eft er ti mi­nut­ter duk­ke­de dyk­ker­ne op til over­fl aden med den liv­lø­se per­son. Han blev lagt på en bå­re på bå­den og dæk­ket af et tæp­pe.

Dyk­ker­ne fandt an­gi­ve­ligt den un­ge mand få me­ter fra, hvor man sidst hav­de set ham på over­våg­nings­bil­le­der fra hav­nen.

» De fandt ham li­ge ud for det sted, hvor over­våg­nings­bil­le­der sidst vi­ste ham, « for­tæl­ler BTs fo­to­graf på ste­det.

Dyk­ke­re og fri­vil­li­ge har tid­li­ge­re ledt i det om­rå­det eft er Tho­mas Stral­ner, men van­det er me­get mørkt. Det kan væ­re for­kla­rin­gen på, at det først lyk­ke­des at fi nde ham i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.