16- åri­ge Sa­rah faldt i dø­den

BT - - NYHEDER -

FALDULYKKE

Til­ba­ge sid­der fa­mi­li­en med min­der­ne om de­res el­ske­de Sa­rah, der var en spon­tan, eventyrlysten og glad ung kvin­de, der hav­de mod på li­vet.

» Hun hav­de det skøn­ne­ste smil, og hun var en fan­ta­stisk om­sorgs­fuld pi­ge, der tænk­te me­get på an­dre. Men hun var og­så en pi­ge med hold­nin­ger og me­nin­ger, som vid­ste, hvad hun vil­le. Det er så skræk­ke­ligt at tæn­ke på, at hun ik­ke når at op­le­ve, hvor­dan det er at bli­ve vok­sen. Der var så man­ge ting, hun skul­le op­le­ve, « for­tæl­ler Ditte Ma­rie Birch. Fik be­sked fra po­li­ti­et Det var po­li­ti­et, der måt­te over­brin­ge Sa­rah Birch Lar­sens for­æl­dre den ubær­li­ge nyhed, at de­res dat­ter var død. For­æl­dre­ne kon­tak­te­de de­res søn og Ditte Ma­rie Birch, som kør­te med til Aal­borg, hvor den 16- åri­ge pi­ge var bragt til ho­spi­ta­let.

» Det er den læng­ste tur i mit liv. Det var som om, vi kør­te og kør­te, men ik­ke kom no­gen veg­ne. Det var som om, det he­le stod stil­le. Jeg glem­mer al­drig det øje­blik, da mi­ne svi­ger­for­æl­dre skul­le ind at se hen­de. Det er det vær­ste, jeg no­gen­sin­de har op­le­vet, « si­ger Ditte Ma­rie Birch.

På so­ci­a­le me­di­er har fa­mi­li­en kun­net se de man­ge re­ak­tio­ner, der er kom­met i kølvan­det på Sa­rah Birch Lar­sens tragi­ske død. Nog­le af kom­men­ta­rer­ne er bar­ske for fa­mi­li­en at læ­se, men man­ge af dem er kær­li­ge kon­do­len­cer fra folk der kend­te den 16- åri­ge pi­ge.

» Det var­mer os at se, hvor sav­net og el­sket hun er. Det er dej­ligt at se, hvor vel­lidt en pi­ge hun er. Der er man­ge, der hol­der af hen­de, « si­ger Ditte Ma­rie Birch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.