SKAL BE­TA­LE 140

BT - - NYHEDER -

SKATTEKRIG Den 72- åri­ge Flem­m­ing Øster­gaard har si­den 2012 lig­get i hem­me­ligt slags­mål med Skat. Men i dag bry­der han tavs­he­den og er­klæ­rer myn­dig­he­den åben krig, eft er en af­gø­rel­se fra Lands­skat­te­ret­ten be­ty der, at Flem­m­ing Øster­gaard ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le op mod 140 pct. i skat. » Det er ab­surd. Den sun­de for­nuft er helt væk, « si­ger han til BT.

Han hen­vi­ser til be­reg­nin­ger fra sin re­visor, der vi­ser, at han - som det ser ud nu - står til at skul­le be­ta­le ca. 9,5 mio. kr. i skat eft er at ha­ve tjent 6,750 mio. kr.

Stri­den mel­lem Skat og Flem­m­ing Øster­gaard, der nu en­der i by-

SØN­DAG 21. FE­BRU­AR 2016 ret­ten, bli­ver off ent­ligt kendt, eft er han sid­ste år blev idømt fi re må­ne­ders fængsel for kurs­ma­ni­pu­la­tion i Kø­ben­havns By­ret. Ret­ten fandt det dog ik­ke be­vist, at han har­hand­let for egen vin­dings skyld.

Øster­gaard næg­ter sig skyl­dig i al­le an­kla­ger mod ham, og sa­gen er an­ket. Til­ba­ge­blik For at for­stå skat­te­stri­den, spo­ler vi ti­den til­ba­ge. Fra 2002 til 2010 er Flem­m­ing Øster­gaard be­sty­rel­ses­for­mand for sel­ska­bet bag fod­bold­klub­ben FC Kø­ben­havn, Par­ken Sport & En­tertain­ment.

Op gen­nem nul­ler­ne ud­vik­ler Par­ken sig fra at væ­re et sel­skab, der dri­ver en fod­bold­klub, til at væ­re en un­der­hold­nings­kon­cern, der bl. a. kø­ber ba­de­lan­det La­lan­dia og fi tness- kæ­den fi tness. dk.

I den­ne eks­pan­sion aft ales det, at Øster­gaards sel­skab, Flem­m­ing Øster­gaard Ma­na­ge­ment A/ S, skal lø­se en ‘ ræk­ke op­ga­ver’ for Par­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.