PRO­CENT I SKAT

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 21. FE­BRU­AR 2016 Iføl­ge Øster­gaard ud­ar­bej­der Par­kens re­vi­sions­sel­skab KPMG sam­men med Par­kens ad­vo­kat­fi rma, en aft ale, der god­ken­des af den sam­le­de be­sty­rel­se, mel­lem Par­ken og Flem­m­ing Øster­gaard Ma­na­ge­ment A/ S, som her­eft er mod­ta­ger ho­nora­rer. Selv mod­ta­ger Flem­m­ing Øster­gaard i sam­me pe­ri­o­de løn for sit for­mands- hverv.

Og fra 2005 til 2010 står der i Par­kens regn­ska­ber, at ‘ be­sty­rel­sen har an­mo­det be­sty­rel­sens for­mand om at på­ta­ge sig sær­li­ge op­ga­ver’, hvil­ket ge­ne­ral­for­sam­lin­gen hvert år god­ken­der. Be­skat­tes som løn­mod­ta­ger Men i 2012 går Skat ind i sa­gen. Det sker si­de­lø­ben­de med, at Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet eft er­for­sker sa­gen mod Flem­m­ing Øster­gaard.

Skat, der ik­ke går læn­ge­re til­ba­ge end til 2008- regn­ska­ber­ne, kon­klu­de­rer, at kon­su­lent- ho­nora­rer­ne bør gå til Flem­m­ing Øster­gaard per­son­ligt og ik­ke til hans sel­skab, for­di han, iføl­ge Skat, re­elt har væ­ret løn­mod­ta­ger og der­for bør be­skat­tes som så­dan. Al­le, jeg har talt med, si­ger, at så­dan skal det ik­ke væ­re. At det må væ­re en fejl. Men det er det åben­bart ik­ke, hvis man spør­ger Skat. Det er van­vid

Der­med er der ik­ke be­talt den kor­rek­te skat af de 6.750.000 kr., som Par­ken i 2008 og 2009 har be­talt til Flem­m­ing Øster­gaard Ma­na­ge­ment A/ S.

Flem­m­ing Øster­gaard er fra be­gyn­del­sen ufor­stå­en­de over for Skats kon­klu­sion, men ac­cep­te­rer Skats krav og be­der si­ne rå­d­gi­ve­re luk­ke sa­gen. Så nemt er det dog ik­ke.

For pro­ble­met er, på­pe­ger han, at han nu står til at be­ta­le me­re i skat, end han har tjent.

Hav­de han fra be­gyn­del­sen gjort som Skat i dag kræ­ver, var han slup­pet med at skul­le be­ta­le ca. 4,140 mio. kr. - sva­ren­de til ca. 61 pct. - i skat. Som det ser ud nu, ri­si­ke­rer han at skul­le be­ta­le ca. 9,5 mio. kr. i skat - eft er at ha­ve tjent 6,750 mio. kr., vi­ser be­reg­nin­ger­ne fra hans re­visor. Ho­ved­per­so­nen er vred » Al­le, jeg har talt med, si­ger, at så­dan skal det ik­ke væ­re. At det må væ­re en fejl. Men det er det åben­bart ik­ke, hvis man spør­ger Skat. Det er van­vid, « si­ger Flem­m­ing Øster­gaard.

Den 72- åri­ge for­ret­nings­mand si­ger, at han ik­ke ved, hvad han har ‘ gjort galt’. Han me­ner, at han har hand­let i god tro, da hans eg­ne og Par­kens rå­d­gi­ve­re har blåstemp­let aft alen, der i dag gi­ver ham pro­ble­mer.

Eft er Lands­skat­te­ret­ten i ja­nu­ar 2014 gav Skat med­hold, skal sa­gen se­ne­re i år for by­ret­ten.

Skat op­ly­ser, at myn­dig­he­den er ‘ un­der­lagt en ud­vi­det tavs­heds­pligt’ og der­for ik­ke kan ‘ kom­men­te­re kon­kre­te virk­som­he­der el­ler bor­ge­re.’ Hel­ler ik­ke Par­ken øn­sker at kom­men­te­re sa­gen. Flem­m­ing Øster­gaard op­ly­ser, at han fra 2006 til 2010 i gen­nem­snit har be­talt 7.234.272 kr. i skat om året, når bå­de hans per­son­li­ge skat og sel­skabs­skat­ten med­reg­nes. I åre­ne 2008 og 2009, som skat­tesa­gen hand­ler om, har han sam­let set be­talt 16.588.801 kr. i personskat og 1.928.912 kr. i sel­skabs­skat. Det har Flem­m­ing Øster­gaard be­talt i skat 2006: .................................................... 5.507.616 2007: ................................................... 7.259.668 2008: ................................................ 11.288.101 2009: ................................................... 5.300.700 2010: ....................................................... 575.668 I alt: .................................................... 29.931.753 Det har Flem­m­ing Øster­gaard Ma­na­ge­ment A/ S be­talt i skat 2006: ................................................... 3.792.499 2007: ....................................................... 501.022 2008: ................................................... 1.451.596 2009: ........................................................ 477.316 2010: ............................................... 17.174 I alt: ....................................................... 6.239.607 Flem­m­ing Øster­gaards fi rma tjen­te via aft alen med Par­ken i 2008 og 2009 6,750 mio. kr. plus moms. Pen­ge­ne blev be­skat­tet i fi rma­et, men Skat me­ner, at pen­ge­ne skul­le væ­re ud­be­talt til Øster­gaard selv, der så skul­le ha­ve be­talt personskat af dem. Nu ri­si­ke­rer han at en­de med en skat­te­reg­ning på ca. 9,5 mio. kr., vi­ser be­reg­nin­ger. År­sa­gen er, at Skat, iføl­ge Øster­gaard, af­vi­ser, at der kan ske så­kaldt om­gø­rel­se, hvor man populært sagt spo­ler ti­den til­ba­ge og gør som Skat me­ner, man bur­de ha­ve gjort. Der­med af­vi­ser Skat og­så at til­ba­ge­be­ta­le de pen­ge, som Øster­gaards sel­skab har be­talt i skat og moms, selv om myn­dig­he­den selv an­fø­rer, at den al­drig skul­le ha­ve mod­ta­get pen­ge­ne fra sel­ska­bet. Hvis Flem­m­ing Øster­gaard skal op­fyl­de Skats krav, skal han, iføl­ge be­reg­nin­ger fra hans re­visor, hi­ve ca. 9,3 mio. kr. ud af fi rma­et, som her­ef­ter be­skat­tes med ca. 4 mio. kr. De skal læg­ges oven i den egent­li­ge skat­te­reg­ning. Her­til kom­mer den skat og moms, som sel­ska­bet al­le­re­de har be­talt af pen­ge­ne. At skat­te­pro­cen­ten sni­ger sig over 100, er set før og har bl. a. ramt bi­job­ben­de besty rel­ses­med­lem­mer, kon­su­len­ter og læ­ger, der har la­det ho­nora­rer gå ind i de­res fi rma­er. Se­ne­st har en læ­ge, iføl­ge fi nans. dk, be­talt 112 pct. i skat, eft er Skat fastslog, at han bå­de skul­le be­ta­le skat og ar­bejds­mar­keds­bi­drag, sam­ti­dig med at pen­ge­ne blev be­skat­tet i hans fi rma. I læ­ge- sa­gen lag­de Hø­jeste­ret til grund, at der var ta­le om en be­vidst hand­ling. I Flem­m­ing Øster­gaards til­fæl­de lan­der skat­te­pro­cen­ten på ca. 140, da Skat fast­hol­der, at bå­de han og sel­ska­bet og­så skal be­skat­tes af mom­sen, som læg­ges oven i ho­nora­rer­ne. Men mom­sen er, iføl­ge Øster­gaard, ble­vet afl eve­ret til Skat. Med­reg­ner man mom­sen i ho­nora­rer­ne, så ind­kom­sten ram­mer ca. 8,4 mio. kr., lan­der skat­te­pro­cen­ten på ca. 110, men pri­vat­per­so­ner be­ta­ler ik­ke moms af ind­komst, hvor­for Øster­gaard er ufor­stå­en­de over for det­te. Flem­m­ing Øster­gaard har ac­cep­te­ret, at der skal be­ta­les personskat, men vil ik­ke dob­belt­be­skat­tes, og der­for brin­ger han nu sa­gen for ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.