Eks­pert: Det er ba­rokt

BT - - NYHEDER -

RE­AK­TION Fle­re skat­te­eks­per­ter kal­der sa­ger som Flem­m­ing Øster­gaards for ‘ ba­rok­ke’ og ‘ sor­te plet­ter’. Skat me­ner, at Flem­m­ing Øster­gaard, og ik­ke hans fi rma, i 2008 og 2009 skul­le ha­ve mod­ta­get mil­li­ons­to­re ho­nora­rer, som blev be­talt til Øster­gaards fi rma.

Nu lan­der ho­ved­per­so­nens skat­te­pro­cent i nær­he­den af 140, vi­ser be­reg­nin­ger fra hans re­visor. Så­dan en si­tu­a­tion er ‘ ba­rok’, me­ner skat­te­eks­pert og lek­tor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Tho­mas Røn­feldt:

» Det bør væ­re så­dan, at en ind­komst kun be­skat­tes ét sted. Og hvis Skat vil fl yt­te ind­komst­be­skat­nin­gen, bør den re­gu­le­res ned et an­det sted, « si­ger Tho­mas Der bør væ­re så­dan, at en ind­komst kun be­skat­tes ét sted. Og hvis Skat vil fl yt­te ind­komst­be­skat­nin­gen, bør den re­gu­le­res ned et an­det sted Røn­feldt, mens tid­li­ge­re for­mand for Skat­te­rå­det, ad­vo­kat Li­da Hul­gaard, si­ger:

» Det er desvær­re et me­get al­min­de­ligt pro­blem, og det er, eft er min me­ning, og­så en af de sor­te plet­ter i vo­res sy­stem. « Hun til­fø­jer: » Græn­ser­ne for, hvad man kan læg­ge ind i et fi rma, er fl yden­de og svært gen­nem­sku­e­li­ge, så det er vir­ke­lig svært at vi­de, hvad man må og ik­ke må. Og når man sam­ti­dig har strikse reg­ler for om­gø­rel­se, så ri­si­ke­rer man at hav­ne i så­dan en si­tu­a­tion. Jeg ken­der til en del an­dre sa­ger og til­fæl­de, hvor folk har væ­ret i tvivl, « si­ger Li­da Hul­gaard.

Tho­mas Røn­feldt for­kla­rer, at man som ‘ ud­gangs­punkt’ kan kø­re pen­ge ind i et fi rma, hvis man ek­sem­pel­vis har fl ere for­skel­li­ge kun­der, og man selv kan be­stem­me, hvor­når man ar­bej­der.

» Men i de til­fæl­de, hvor et kon­su­lent­fi rma lø­ser op­ga­ver i det fi rma, hvor eje­ren er an­sat, kan det i gå­seøj­ne bli­ve lidt me­re spe­get. Der kan Skat vur­de­re, at man i vir­ke­lig­he­den er an­sat, « si­ger han.

Flem­m­ing Øster­gaard si­ger til BT, at hans fi rma og­så lø­ste op­ga­ver for an­dre end Par­ken Sport & En­tertain­ment A/ S i den på­gæl­den­de pe­ri­o­de. Og at hans søn delt­og i ar­bej­det.

» Det er et vur­de­rings­om­rå­de - og det gør det vold­somt svært for skat­tey­der­ne. Og al­le vur­de­rings­og skøns­sa­ger gi­ver Skat over­hån- Set ud fra et rets­sik­ker­heds­mæs­sigt syns­punkt er der ta­le om en me­get uhel­dig ret­stil­stand, som brin­ger en del men­ne­sker i klem­me den. Skat er for­an på po­int, « si­ger Tho­mas Røn­feldt.

Han me­ner, at der er be­hov for en me­re ‘ klar lov­giv­ning, så der ik­ke er tvivl om, hvor­når man er an­sat og hvor­når et sel­skab kan mod­ta­ge ho­no­re­ring.’

» I dag er der alt for me­get vur­de­ring i det. Det gør det van­ske­ligt for rå­d­gi­ver­ne, men i sær­de­les­hed for skat­tey­der­ne, « si­ger han.

Li­da Hul­gaard me­ner og­så, at rets­sik­ker­he­den er for lav:

» Set ud fra et rets­sik­ker­heds­mæs­sigt syns­punkt er der ta­le om en me­get uhel­dig ret­stil­stand, som brin­ger en del men­ne­sker i klem­me. På den ene si­de for­sø­ger Skat - med ret­te - at und­gå spe­ku­la­tion imod sy­ste­met. På den an­den si­de kan dob­belt­be­skat­nin­gen let kom­me til at vir­ke som en dum­mebø­de, for­di reg­ler­ne er så ukla­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.