Øster­gaard klar til at for­la­de Dan­mark

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Han la­der sin pe­ge­fin­ger ram­me bord­pla­den, så pe­ger han li­ge frem og hæ­ver stem­men: » Hvis sund for­nuft ik­ke sej­rer, så over­ve­jer jeg og fa­mi­li­en at flyt­te til ud­lan­det. Jeg er op­rørt. Jeg har al­drig skyldt en kro­ne i skat, jeg har be­talt skat he­le mit liv. Hvad er det så, de vil ha­ve? 140 pct.? « 72- åri­ge Flem­m­ing Øster­gaard sid­der på sit kon­tor på Øster­bro i Kø­ben­havn. Væg­ge­ne er pry­det med fa­mi­lie­fo­tos og bil­le­der fra hans 13 år som di­rek­tør og be­sty­rel­ses­for­mand i Par­ken Sport & En­tertain­ment, sel­ska­bet bag fod­bold­klub­ben FC Kø­ben­havn. Men glad er han ik­ke Som BT i dag for­tæl­ler, har Flem­m­ing Øster­gaard si­den 2012 lig­get i en hidtil hem­me­lig­holdt krig med Skat, der nu en­der i by­ret­ten, ef- ter Lands­skat­te­ret­ten stad­fæ­ste­de Skats af­gø­rel­se. Flem­m­ing Øster­gaards fir­ma, Flem­m­ing Øster­gaard Ma­na­ge­ment A/ S, lø­ste op gen­nem nul­ler­ne en ‘ ræk­ke op­ga­ver’ for Par­ken, som han var be­sty­rel­ses­for­mand for.

Men Skat me­ner i dag, at pen­ge­ne skul­le væ­re gå­et til Flem­m­ing Øster­gaard selv, der skul­le ha­ve be­talt personskat af pen­ge­ne, for­di han, iføl­ge Skat, re­elt var løn­mod­ta­ger.

Øster­gaard for­kla­rer, at hans fir­ma i pe­ri­o­den og­så har haft an­dre ‘ ind­tæg­ter end dem, der kom fra Par­ken.’

Af Lands­skat­te­ret­tens af­gø­rel­sen frem­går det, at Øster­gaard- fløj­en af­vi­ser, at af­ta­len kan si­destil­les med en an­sæt­tel­ses­af­ta­le, li­ge­som der hen­vi­ses til en hø­jeste­rets­dom fra 2005, hvor ret­ten blåstemp­le­de en, iføl­ge Øster­gaards rå­d­gi­ve­re, sam­men­lig­ne­lig si­tu­a­tion.

» Og det var ik­ke mig, der la­ve­de af­ta­len mel­lem Par­ken og mit fir­ma, « si­ger Flem­m­ing Øster­gaard.

Øster­gaard op­ly­ser til BT, at Skat er ble­vet op­lyst om det­te. Al­li­ge­vel kan man i af­gø­rel­sen fra Lands­skat­te­ret­ten læ­se, at Skat be­tviv­ler det, da der ik­ke er ‘ frem­lagt do­ku­men­ta­tion for, at kla­ge­ren ( Flem­m­ing Øster­gaard, red.) ik­ke delt­og i be­slut­nings­pro­ces­ser­ne i de be­sty­rel­ses­mø­der, hvor sam­ar­bejds­af­ta­len blev for­mu­le­ret og be­slut­tet.’

Øster­gaard har ac­cep­te­ret, at der Og jeg kun­ne væ­re ble­vet uden­lands- dan­sker for man­ge år si­den, idet jeg har haft mel­lem 180 og 200 rej­se­da­ge i man­ge år skal be­ta­les personskat, men vil ik­ke ac­cep­te­re at bli­ve dob­belt­be­skat­tet, som der er lagt op til nu. Han me­ner, at det i dag er ‘ ir­re­le­vant’, hvor­dan par­ter­ne ind­ret­te­de sig, for­di han ger­ne vil be­ta­le den skat, som han iføl­ge Skat skul­le ha­ve be­talt til at be­gyn­de med. 30 mio. i personskat Og in­gen skal på­stå, at Flem­m­ing Øster­gaard er en skat­tespe­ku­lant, el­ler at han for­sø­ger at sny­de sam­fun­det. Så klar er mel­din­gen fra ho­ved­per­so­nen selv, der for at un­der­byg­ge sin po­in­te nu læg­ger si­ne pri­va­te skat­te­for­hold frem.

» Og jeg kun­ne væ­re ble­vet uden­lands­dan­sker for man­ge år si­den, idet jeg har haft mel­lem 180 og 200 rej­se­da­ge i man­ge år, « si­ger han.

Han vi­ser BT en over­sigt fra sin re­visor, hvoraf det frem­går, at han har be­talt næ­sten 30 mio. kr. i personskat, mens hans fir­ma er ble­vet be­skat­tet med ca. 6,2 mio. kr. fra 2006 til 2010. Ale­ne i åre­ne 2008 og 2009, som skat­tesa­gen hand­ler om, har han be­talt helt præ­cist 16.588.801 kr. i personskat og næ­sten to mio. kr. i sel­skabs­skat.

» Selv hvis man ser så­dan på det, kan der al­drig bli­ve ta­le om an­det end ud­sky­del­se af skat, for når jeg hæ­ver løn frem­dad­ret­tet, bli­ver der be­talt skat. Det er ik­ke skat­te­tænk­ning, « si­ger Flem­m­ing Øster­gaard. Han til­fø­jer: » Jeg har be­talt me­re i skat i de år, end jeg har tjent i Par­ken, for­di jeg har haft an­dre ind­tæg­ter - bå­de per­son­ligt og i fir­ma­et. «

» Skat kom­mer ren­den­de ef­ter fle­re år med kra­vet, og jeg si­ger så: ‘ O. k., jeg er ue­nig med jer, men jeg be­ta­ler.’ Men så skal jeg plud­se­lig be­ta­le 140 pct i skat. Det er uri­me­ligt, « si­ger Flem­m­ing Øster­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.