Fle­re sy­ge skal red­des med do­nor­or­ga­ner

BT - - NYHEDER -

FLE­RE DO­NO­RER do­na­tio­ner pr. én mio. ind­byg­ge­re, mens der for ek­sem­pel i Nor­ge er 22 do­na­tio­ner.

Der­for blev der sid­ste år ved­ta­get en na­tio­nal hand­lings­plan for or­gan­do­na­tion, som skal styr­ke ind­sat­sen på om­rå­det.

Blandt an­det skal vi i Dan­mark bli­ve bed­re til at ud­nyt­te det do­nor­po­ten­ti­a­le, der rent fak­tisk er. En un­der­sø­gel­se fra 2012 vi­ste så­le­des, at der af i alt 2.868 døds­fald på lan­dets in­ten­si­vaf­de­lin­ger var 274 pa­tien­ter, som op­fyld­te be­tin­gel­ser­ne for hjer­ne­dødskri­te­ri­et, men kun 81 blev ac­cep­te­ret til do­na­tion.

Det lig­ger og­så i pla­nen, at sy­ge­hu­se­ne skal væ­re me­get op­mærk­som­me på at støt­te og hjæl­pe de på­rø­ren­de, når de skal ta­ge stil­ling til, om et fa­mi­lie­med­lem skal bort­do­ne­re et el­ler fle­re af si­ne or­ga­ner.

» Det er na­tur­lig­vis og­så vig­tigt, for det er en me­get svær be­slut­ning at skul­le ta­ge midt i sor­gen over at ha­ve mi­stet et men­ne­ske, man har væ­ret tæt på. Men når be­slut­nin­gen er truf­fet, og de på­rø­ren­de for­la­der sy­ge­hu­set, er det ik­ke al­le ste­der, at der er ble­vet fulgt op, « si­ger sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V). Mø­de­sted på net­tet Hun hil­ser det vel­kom­men, at fle­re sy­ge­hu­se nu vil be­gyn­de at gi­ve de på­rø­ren­de mu­lig­hed for at få ano­ny­mi­se­re­de op­lys­nin­ger om, hvor­dan det er gå­et med or­gan­mod­ta­ger­ne, Var det po­li­tisk kor­rek­t­hed el­ler det rig­ti­ge valg? Fle­re se­e­re un­drer sig over ’ X Fa­ctor’- dom­mer Tho­mas Bla­ch­mans valg fre­dag af­ten, da han end­te med kni­ven i eg­ne hæn­der og skul­le skæ­re en af si­ne eg­ne del­ta­ge­re fra sang­kon­kur­ren­cen. Hver­ken 23- åri­ge Ja­cob Be­ring fra Skan­der­borg el­ler 30- åri­ge Sa­rah Glerup fra Kø­ben­havn fik en sær­lig varm mod­ta­gel­se fra se­er­ne, da de fre­dag af­ten før­ste gang stod på sce­nen til årets før­ste ’ X Fa­ctor’- li­ves­how.

Få se­kun­der in­de i de­res san­ge flød kri­tik­ken over på de so­ci­a­le me­di­er. Det kom der­for ik­ke som en stor over­ra­skel­se, at de beg­ge end­te i fa­rezo­nen, da vær­ten an­non­ce­re­de, hvem der var gå­et di­rek­te vi­de­re til næ­ste fre­dags li­ves­how - og hvem der skul­le ud i en di­rek­te du­el om den sid­ste plads. Tho­mas Bla­ch­man, der er dom­mer for den voks­ne ka­te­go­ri, som de beg­ge til­hø­rer, end­te der­for med selv at stå med be­slut­nin­gen om, hvem han vil­le sen­de ud af kon­kur­ren­cen.

’ Usen­ti­men­talt’, som han selv kald­te det, skar han Ja­cob Be­ring fra.

Den be­slut­ning har si­den få­et fle­re se­e­re til at ra­se på de so­ci­a­le sam­ti­dig med at man fra sy­ge­hu­sets si­de tak­ker de på­rø­ren­de og de­res af­dø­de for at ha­ve hjul­pet an­dre. Der ar­bej­des og­så på at få op­ret­tet et mø­de­sted på net­tet for på­rø­ren­de og en år­lig på­rø­ren­de­dag, hvor fa­mi­lie­med­lem­mer til af­dø­de or­gan­do­no­rer får mu­lig­hed for at mø­de an­dre, som har stå­et i en lig­nen­de si­tu­a­tion.

» I dag er man langt me­re be­vidst om, at et or­gan­do­na­tions­for­løb for man­ge på­rø­ren­de ik­ke slut­ter, når re­spira­to­ren sluk­ker, og kon­tak­ten til sy­ge­hu­set op­hø­rer.

Fle­re på­rø­ren­de har ef­ter­føl­gen­de brug for at få sat ord på de­res op­le­vel­ser og de­le dem med an­dre, « si­ger Sop­hie Løh­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.