Der­for er Sa­rah sta­dig med

BT - - NYHEDER -

’ X FAK­TOR’ me­di­er. For var år­sa­gen til, at Tho­mas Bla­ch­man send­te Sa­rah Glerup vi­de­re, at hun har mu­skel­svind og sid­der i kø­re­stol, spør­ger de.

» Bla­ch­man, hvor er din op­rig­ti­ge døm­me­kraft? Det er ik­ke med­li­den­heds- fak­tor, Ja­cob var da me­get bed­re, « skri­ver Met­te på BTs Fa­ce­book- si­de un­der ar­tik­len om ’ X Fa­ctor’- dom­me­rens be­slut­ning.

Og­så på DRs Fa­ce­book- si­de ra­ser de­bat­ten: » Bla­ch­man tør ik­ke sen­de en per­son med mu­skel­svind hjem - po­li­tisk cor­rect­ness? Hun sang da mid­del­må­digt, men vil ik­ke kun­ne få no­gen frem­tid på sce­nen. Vær nu ær­li­ge! « skri­ver Jakob Pe­der­sen.

Selv for­kla­rer Tho­mas Bla­ch­man, at det kun var det mu­si­kal­ske, der spil­le­de ind på hans be­slut­ning - og så at Ja­cob Be­ring selv hav­de gi­vet ud­tryk for, at han ger­ne vil­le ud.

» Er der et be­greb, jeg al­drig har for­stå­et, så er det po­li­tisk kor­rek­t­hed. Jeg har ik­ke ondt af Sa­rah, som har et fan­ta­stisk liv. Jeg væl­ger ud fra mu­sik, og hvad jeg me­ner kan bli­ve godt i næ­ste uge, « sag­de han til bt. dk kort ef­ter af­gø­rel­sen.

» Ja­cob sig­na­le­re­de, at han ger­ne vil­le no­get an­det, og der­for valg­te jeg, at han skul­le ud, « til­fø­je­de han. Jeg har ik­ke ondt af Sa­rah, som har et fan­ta­stisk liv. Jeg væl­ger ud fra mu­sik, og hvad jeg me­ner kan bli­ve godt i næ­ste uge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.