Dan­ske­re: Skær i prins Henriks løn

BT - - NYHEDER -

Det er uri­me­ligt, at prins Hen­rik fort­sæt­ter med at mod­ta­ge den sam­me stats­støt­te, som før han valg­te at træk­ke sig til­ba­ge fra de of­fi­ci­el­le for­plig­tel­ser. Det me­ner 62 pro­cent af de ads­purg­te i en meningsmåling fo­re­ta­get af Wil­ke for Avi­sen. dk. Fler­tal­let sva­rer, at det ik­ke er ri­me­ligt, at kon­ge­li­ge kan fort­sæt­te med den sam­me øko­no­mi ef­ter pen­sio­nen, mens 23 pro­cent sy­nes, at det er okay. Må­lin­gen er fo­re­ta­get blandt 1.004 dan­ske­re. Men hvor­for me­ner dan­sker­ne, at han skal gå ned i løn?

Iføl­ge hi­sto­ri­ker og kon­ge­hus- eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen for­ven­ter dan­sker­ne, at de kon­ge­li­ge skal gø­re en stor ind­sats for at gø­re sig fortjent til de pen­ge, de får.

» De skal væ­re syn­li­ge. Det er vig­tigt, at man kan se, at de er ude at ar­bej­de – klip­pe sno­re til ind­vi­el­ser og frem­hæ­ver de­res mær­kesa­ger – og nu har prins Hen­rik sagt, at han ik­ke vil op­træ­de ret me­get i frem­ti­den, så der­for sy­nes folk hel­ler ik­ke, at han skal ha­ve så man­ge pen­ge, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Folk be­trag­ter kongehuset ud fra det helt ak­tu­el­le – det bli­ver til en­keltsa­ger. Når prins Hen­rik ik­ke vil del­ta­ge læn­ge­re, er det dét, folk for­hol­der sig til. Men går man ba­re 10- 15- 20 år til­ba­ge, gjor­de de kon­ge­li­ge, som de ly­ste­de. Den­gang var man me­re be­vid­ste om, at kongehuset hi­sto­risk og tra­di­tio­nelt set hav­de stor be­tyd­ning for Dan­mark, og der­for var man me­re ac­cep­te­ren­de over­for dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.