Re­ge­rin­gen bør lyt­te til kri­ti­ker­ne

BT - - NYHEDER -

VAND­MIL­JØ Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) kan ik­ke ig­no­re­re, at fl ere dan­ske for­ske­re kri­ti­se­rer, hvor­dan re­ge­rin­gen har be­reg­net land­brugs­pak­ken . Det si­ger De Kon­ser­va­ti­ves tid­li­ge­re kli­makom­mis­sær Con­nie He­de­gaard til Berlingske.

Mil­jøpro­fes­so­rer­ne Jør­gen E. Ole­sen og Sti­ig Mar­ka­ger, Aar­hus Uni­ver­si­tet, har kaldt be­reg­nin­ger­ne ’ vild­le­den­de’ og ’ mi­s­in­for­ma­tion’. Fle­re for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har og­så skar­pt kri­ti­se­ret, hvor­dan land­brugs­pak­ken be­reg­nes.

» Jeg ved ud­mær­ket, at det ik­ke er ek­sakt vi­den­skab, og der kan al­tid væ­re mar­gi­na­ler.

Men jeg må si­ge, at når ka­pa­ci­te­ter som Jør­gen E. Ole­sen, Sti­ig Mar­ka­ger og gan­ske man­ge an­dre går ud og si­ger de her ting - og uden jeg i øv- rigt har hørt no­gen eks­per­ter si­ge det mod­sat­te - så gør det da ind­tryk, « si­ger Con­nie He­de­gaard.

» Det bør det og­så gø­re for dem, der har an­sva­ret for at træff e be­slut­nin­ger­ne. «

Det er før­ste gang, at Con­nie He­de­gaard ud­ta­ler sig om land­brugs­pak­ken. Hun var kli­makom­mis­sær i EU eft er sin tid som mil­jø-, kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster.

Hun før­te i 2009 an ved kli­ma­top­mø­det COP 15 i Kø­ben­havn.

KRI­TIK Selv om mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) fre­dag mød­te mil­jøpro­fes­sor Jør­gen E. Ole­sen og chefk on­su­lent Poul Nor­de­mann Jensen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, er hun ik­ke enig med al­le de for­ske­re, som har kri­ti­se­ret land­brugs­pak­ken. Det si­ger Eva Kjer Han­sen til Ritzau. » Jeg kan kon­sta­te­re, at der er stor ue­nig­hed blandt for­sker­ne. Nog­le for­ske­re har ind­le­ve­ret et hø­rings­no­tat, som jeg sy­nes er helt skævt. De kri­ti­se­rer, at jeg skul­le ha­ve ta­get nog­le ting med, som slet ik­ke fi ndes i vir­ke­lig­he­den, « si­ger Eva Kjer Han­sen.

Hun mø­des i dag med for­ligs­par­ti­er­ne bag land­brugs­pak­ken - De Kon­ser­va­ti­ve, Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce. De Kon­ser­va­ti­ves for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen kræ­ver fl ere mil­jøtil­tag. Mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) har de se­ne­ste uger få­et skarp kri­tik for bå­de at fa­vo­ri­se­re land­bru­get og bru­ge vild­le­den­de tal i sin land­brugs­pak­ke. Kri­tik­ken bun­der i to kon­kre­te sa­ger. Først kun­ne BT for­tæl­le, at mil­jø­mi­ni­ste­ren hav­de ind­gå­et en usæd­van­lig tæt al­li­an­ce med land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­nen Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, som bag kulis­ser­ne hav­de dik­te­ret en ny plan for kom­mu­ner­nes ved­li­ge­hol­del­se af vand­løb. Den an­den sag hand­ler om, hvor­vidt mil­jø­mi­ni­ste­ren har præ­sen­te­ret vild­le­den­de be­reg­nin­ger i Fol­ke­tin­get i for­bin­del­se med land­brugs­pak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.