SPILD­TE KON­SER­VA­TI­VE MU­LIG­HE­DER

BT - - DEBAT - 100 år, men hvad fejrer vi? FOR­BIL­LE­DET

HI­STO­RI­EN OM Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti er hi­sto­ri­en om stor­hed og fald. Om in­tri­ger og dra­be­li­ge magt­kam­pe. Om spild­te mu­lig­he­der og skuff ede for­vent­nin­ger. Men det er først og frem­mest hi­sto­ri­en om et par­ti, der de se­ne­ste 20 år ik­ke for­må­e­de at le­ve op til de vær­di­er og dy­der, der lig­ger i det el­lers kon­ser­va­ti­ve ud­tryk ’ ret­ti­dig om­hu’. De Kon­ser­va­ti­ve har gan­ske en­kelt ik­ke kendt sin be­sø­gel­ses­tid. Man­dag fejrer Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti sin 100 års fød­sels­dag, og det sker med den dår­lig­ste væl­gero­p­bak­ning no­gen­sin­de. Kun 3,4 pct. af stem­mer­ne - seks man­da­ter - op­nå­e­de par­ti­et ved fol­ke­tings­val­get sid­ste som­mer, og det er slemt for et par­ti, der i lan­ge pe­ri­o­der af hi­sto­ri­en har spil­let en be­ty­de­lig og fl ere gan­ge af­gø­ren­de rol­le i det dan­ske sam­fund.

Trods man­ge mu­lig­he­der har skift en­de kon­ser­va­ti­ve le­de­re for­pas­set chan­cen for suc­ces

DE KON­SER­VA­TI­VE UD­SPRIN­GER af det gam­le Høj­re og De Fri­kon­ser­va­ti­ve og går tra­di­tio­nelt ind for per­son­lig fri­hed, en stærk stat og en so­ci­al pro­fi l, og den kom­bi­na­tion har i for­skel­li­ge af­skyg­nin­ger gi­vet mas­siv suc­ces. Mest mar­kant i 1980er­ne, hvor Poul Schlüter var stats­mi­ni­ster gen­nem 12 år ( 1981 til 1993). Blan­din­gen af en snus­for­nuf­tig for­mand og en prag­ma­tisk, bor­ger­lig til­gang til ud­for­drin­ger­ne gav mak­si­mal ind­fl ydel­se, men si­den er det gå­et dra­ma­tisk ned ad bak­ke. Hans En­gell hav­de bå­de ta­lent, ka­ris­ma - og den nød­ven­di­ge bruta­li­tet - til at bli­ve en stærk le­der, men hans be­røm­te uheld på Hels­in­gø­r­motor­vej­en eft er en fug­tig kon­ser­va­tiv ju­le­frokost ka­ste­de par­ti­et ud i en ned­t­ur, det al­drig er kom­met sig over. SKIF­TEN­DE LE­DE­RE HAR - trods mas­ser af mu­lig­he­der - ik­ke for­må­et at få De Kon­ser­va­ti­ve til­ba­ge. Gang på gang har de for­pas­set chan­cen for at få tag i væl­ger­ne, selv om bå­de na­tur og mil­jø, fl ygt­nin­ge og in­te­gra­tion, sund­hed og so­ci­al­po­li­tik er om­rå­der, hvor De Kon­ser­va­ti­ve med for­del kun­ne ha­ve ta­get te­ten og skabt en plat­form, der vil­le ha­ve gi­vet øget ind­fl ydel­se. I ste­det har de over­ladt den bor­ger­li­ge sce­ne til Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og nu se­ne­st Li­be­ral Al­li­an­ce, der på man­ge om­rå­der - men ik­ke al­le - er den mo­der­ne ud­ga­ve af Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. LAD OS TA­GE mil­jøpo­li­tik­ken, som li­ge nu er ak­tu­el. Tra­di­tio­nelt en kon­ser­va­tiv mær­kesag at ta­ge va­re på na­tur og mil­jø, må­ske bedst ud­trykt ’ i den bed­ste for­mand, De Kon­ser­va­ti­ve al­drig fi k’, Con­nie He­de­gaard. Den tid­li­ge­re EU- mil­jøkom­mis­sær med den grøn­ne

DER­FOR BLEV JEG pro­fi l vil­le kun­ne mar­ke­re De Kon­ser­va­ti­ve ty­de­li­ge­re. Men He­de­gaard har gen­tag­ne gan­ge sagt nej til for­mand­spo­sten, så tjan­sen gik til de næst­bed­ste: Bendt Bendtsen, Le­ne Espersen, Lars Bar­fo­ed og nu Sø­ren Pa­pe. I den ak­tu­el­le strid om Ven­stre- mi­ni­ster Eva Kjer Han­sens tæt­te for­hold til Bæ­re­dyg­tigt Land­brug og ue­nig­hed om tal­le­ne i den nye land­brugs­pak­ke stil­les De Kon­ser­va­ti­ves kva­ler frit til skue. På den ene si­de vil de ger­ne ha­ve æn­drin­ger, for de fø­ler sig åben­bart ført bag ly­set. På den an­den si­de tør de ik­ke sæt­te hårdt mod hårdt over­for Eva Kjer. RE­AK­TIO­NEN KOM­MER FOR sent, er for vag, og in­gen ta­ger rig­tig no­tits af den. Det ud­stil­ler og­så for­man­den. Sø­ren Pa­pe var gi­vet­vis en god borg­me­ster i Vi­borg, og han er fl ink og frem­kom­me­lig. Men man­den er fejl­ca­stet som kon­ser­va­tiv le­der, for­di han gan­ske en­kelt ik­ke ap­pel­le­rer nok til de tra­di­tio­nel­le, ve­lud­dan­ne­de væl­ger­grup­per. Det er ba­re det sid­ste ek­sem­pel på de man­ge fejl­be­slut­nin­ger, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti har fo­re­ta­get i de se­ne­ste 20 år. Lad os ba­re på 100- års­da­gen kal­de det mang­len­de ret­ti­dig om­hu. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på http:// blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen Jeg meld­te mig ind i par­ti­et for 16 år si­den, da jeg var stu­de­ren­de i Aar­hus. Jeg hav­de in­ter­es­se­ret mig for po­li­tik i man­ge år og har al­tid følt mig som en so­ci­al­de­mo­krat. Jeg hav­de ba­re ik­ke få­et meldt mig ind.

15. fe­bru­ar:

6 kom­men­ta­rer

16. fe­bru­ar:

Pin­lig hash- sag på TV2

5 kom­men­ta­rer

17. fe­bru­ar:

Gå til læ­gen, mand

7 kom­men­ta­rer

18. fe­bru­ar:

Fortjent op­sang til Krarup

19 kom­men­ta­rer

19. fe­bru­ar:

Vi sej­ler op ad Gu­denå­en

5 kom­men­ta­rer

20. fe­bru­ar:

Hyl­dest til Her­ning

3 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Svend Auken. Jeg har al­tid godt kun­net li­de po­li­ti­ke­re, hvor man ik­ke er i tvivl om, hvad de me­ner, og der er en klar og ty­de­lig ret­ning i det, de fo­re­ta­ger sig. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Det er sta­dig me­get, me­get vig­tigt for mig med in­ter­na­tio­nal so­li­da­ri­tet og en me­re li­ge for­de­ling af Jor­dens res­sour­cer samt at be­kæm­pe glo­bal fat­tig­dom. Me­re fo­kus på fa­mi­liepo­li­tik i Dan­mark vil jeg og­så ger­ne ha­ve på ba­nen. Hvor­dan man kan ska­be nog­le go­de ram­mer og vil­kår for de dan­ske bør­ne­fa­mi­li­er.

SVEND AUKEN

Tid­li­ge­re for­mand ( S)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.