Ka­nye West - et ta­lent­fuldt fj ols

BT - - NYHEDER -

PO­RTRÆT Den selvg­la­de ame­ri­kan­ske rap­per Ka­nye West sam­men­lig­ner gla­de­ligt sig selv med bå­de Jesus, An­dy War­hol, Ste­ve Jobs, Walt Dis­ney og Jim Mor­ri­son. Som mod­vægt blev han i en di­rek­te tv- ta­le kaldt ’ et fj ols’ af in­gen rin­ge­re end den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma. Li­ge si­den gen­nem­brud­det i 2004 har Ka­nye West tjent mas­ser af mil­li­o­ner på sin frem­sy­ne­de rap- mu­sik. Han har til gen­gæld tabt mindst li­ge så man­ge mil­li­o­ner på si­ne mo­de­kol­lek­tio­ner, som ik­ke ret man­ge an­dre end Ka­nye West selv har in­ter­es­se i. Og i Dan­mark blev den i dag 38- åri­ge rap­per for al­vor kendt ( og forag­tet), da han un­der MTV- fe­sten i 2009 vri­ste­de aft enens fi ne­ste pris ud af hæn­der­ne på en purung Tay­l­or Swift .

Det var den­ne op­før­sel, der fi k Oba­ma til at si­ge de be­røm­te ord: ’ Ka­nye... You’re a ja­ck- ass’. Ka­nye West er nem­lig bå­de et fj ols og en su­per­stjer­ne.

Og nu er Kim Kar­das­hi­ans kon­tro­ver­si­el­le æg­te­mand igen i ram­pe­ly­set - på godt og ondt. Ros og ris Så­le­des får rap­pe­rens ny­e­ste al­bum ’ The Li­fe of Pablo’ fl ot­te an­mel­del­ser over næ­sten he­le klo­den. Og igen ud­rå­bes Ka­nye af man­ge til et mu­si­kalsk ge­ni.

Men som sæd­van­lig druk­ner ro­sen i di­ver­se skan­da­ler.

Så­le­des kal­der Ka­nye West før­nævn­te Tay­l­or Swift for en ’ bitch’ ( lu­der/ heks) i sin nye sang ’ Fa­mous’. Og ba­re for at væ­re sik­ker på, at al­le sta­dig ha­der ham, ud- send­te Ka­nye en ræk­ke twe­ets, der kan kom­pri­me­res til føl­gen­de:

» Min gæld er på 53 mio. dol­lar. Og jeg har brug for pen­ge, så ver­den kan ny­de fl ere af mi­ne fan­ta­sti­ske de­sign- idéer. Hvad med dig, Mark Zuck­er­berg - du bur­de gi­ve mig en mia. dol­lar. «

Og der­med ser reg­ne­styk­ket så­le­des ud:

Vi har én af ver­dens ri­ge­ste rap­stjer­ner, der net­op har ud­sendt et al­bum, der med ga­ran­ti vil ind­tje­ne ham yder­li­ge­re to- cif­re­de mil­li­onbe­løb. Sam­ti­dig tig­ger Ka­nye, der har mi­stet de man­ge mil­li­o­ner på si­ne umu­li­ge de­sign­drøm­me, om mil­li­on­s­tøt­te fra si­ne oft e lud­fat­ti­ge fans, så han fort­sat kan de­sig­ne tøj, som kun de al­le­ri­ge­ste har råd til at kø­be. Og for en or­dens skyld svi­ner han li­ge Tay­l­or Swift til på vej­en. Sten­rig og fal­lit? Hvor­vidt ’ mo­de­de­sig­ne­ren Ka­nye West’ har i sin­de at er­klæ­re sig ban­kerot, så de ame­ri­kan­ske skat­tey­de­re kan tvin­ges til at dæk­ke mil­li­ongæl­den, mens ’ mu­si­ke­ren Ka­nye’ gem­mer si­ne an­dre mil­li­o­ner af vej­en for skattefar, vi­des end­nu ik­ke med sik­ker­hed.

Men re­sul­ta­tet er med sik­ker­hed, at Ka­nye West end­nu en gang har ce­men­te­ret sin sta­tus som USAs mest forag­te­de su­per­stjer­ne.

Fox News- stjer­nen Bill O’Reil­ly kald­te så­le­des i sid­ste uge Ka­nye West for USAs ’ mest ut­ro­vær­di­ge mand’. Og selv vo­res hjem­li­ge rap­stjer­ne Pe­de B, der el­lers er vild med Ka­nye West og hyl­der sit idol på san­gen ’ Mr. West ( See Ka­nye)’, må ta­ge sig til ho­ve­d­et:

» Bå­de som rap­per, mu­si­ker og mu­sikpro­du­cer er hans ta­lent og ori­gi­na­li­tet umu­lig at over­se. Men desvær­re fø­ler jeg mig en gang imel­lem så ir­ri­te­ret på ham som per­son, at det træk­ker en ær­ger­lig skyg­ge over hans mu­sik. «

I sin sang til Ka­nye West rap­per Pe­de B da og­så bl. a.:

» Kvart ge­ni­al, kvart ude i sko­ven, kvart bu­si­nes­smand og kvart cir­kus­k­lovn. «

Og selv­om den dan­ske su­per­pro­du­cer Chief One, der som medstif­ter af Ro­ck­ers By Choi­ce selv var én af Dan­marks før­ste rap­pe­re, og­så be­un­drer Ka­nye Wests mu­si­kal­ske ta­len­ter, så må og­så han in­drøm­me:

» Jeg for­sø­ger at over­se Ka­nye Wests ånds­sva­ge kom­men­ta­rer, selv­om det er svært. Og i ste­det fo­ku­se­rer jeg på hans kre­a­ti­vi­tet, ori­gi­na­li­tet og hans mod. Jeg har nem­lig den dy­be­ste respekt for ham som kunst­ner og ar­tist. Det per­son­li­ge la­der jeg så lig­ge. « Barn­dom i Ki­na Med til hi­sto­ri­en om Ka­nye Wests stor­heds­v­an­vid hø­rer det selv­føl­ge­lig og­så, at han har i sin­de at stil­le op til pæ­si­dentval­get i 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.