’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

SAG­DE HAN VIR­KE­LIG DET .. Man skal som be­kendt hø­re me­get, før ører­ne fal­der af. Men al­li­ge­vel er in­gen lyt­telap­per sik­re i Ka­nye Wests sel­skab. Den 34- åri­ge ame­ri­kan­ske rap­per er nem­lig me­ster i - lad os ba­re si­ge - op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­ser.

Her er nog­le af guld­kor­ne­ne: Jeg er mindst 50 pct. me­re ind­fl ydel­ses­rig end no­gen an­den le­ven­de per­son Jeg er så tro­vær­dig og ind­fl ydel­ses­rig, at jeg kan æn­dre alt Den stør­ste smer­te i mit liv kom­mer af det fak­tum, at jeg al­drig vil få chan­cen for at se mig selv op­træ­de li­ve Jeg er en spil­le­ven­de ro­ck­stjer­ne, jeg er Axl Ro­se, jeg er Jim Mor­ris­son, jeg er Ji­mi Hen­drix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.