’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Tag dig sam­men ... hvor­dan kan jeg væ­re mig og så øn­ske at væ­re en an­den Som per­son er jeg må­ske fyldt med fejl. Men min mu­sik er per­fekt Skøn­hed, sand­hed og per­fek­tion - det er mig - he­le ti­den Når jeg for­sø­ger at fi nde vær­dig kon­kur­ren­ce, tæn­ker jeg på folk som Mi­chelan­ge­lo og Pi­cas­so - må­ske dem, der byg­ge­de py­ra­mi­der­ne

Jeg er Sha­kespea­re i kød og blod Ka­nye West at skri­ve dig­te og in­ter­es­se­re sig for kunst - bå­de mu­sik og ma­ler­kunst. Un­der et op­hold i Ki­na, hvor hans mor var gæ­ste­læ­rer i et år, blev West yder­li­ge­re in­ter­es­se­ret i mu­sik, ly­rik og kom­po­si­tion.

Som 19- årig be­gynd­te han at stu­de­re en­gelsk ved uni­ver­si­te­tet, hvor mo­de­ren og­så un­der­vi­ste. Men som 20- årig drop­pe­de Ka­nye West ud af sko­len. Han føl­te nem­lig ik­ke, at han hav­de til­stræk­ke­lig me­get tid til sin mu­sik­kar­ri­e­re.

Og sam­me kar­ri­e­re eks­plo­de­re­de nær­mest, da Ka­nye West fi re år se­ne­re re­vo­lu­tio­ne­re­de mu­sik­ver­de­nen med et al­bum, der net­op bar tit­len: ’ The Col­le­ge Dro­pout’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.