Ame­ri­kan­ske be­tjen­te vil boy­kot­te Bey­on­cé

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TI­VOLD MOD SOR­TE Da Bey­on­cé op­t­rå­d­te ved det­te års Su­per Bowl med sin nye sing­le » For­ma­tion « , send­te hun’an­tipo­li­ti- be­ske­der’, der in­spi­re­re­de til drab på po­li­ti­be­tjen­te. De vil­de an­kla­ger kom­mer fra ame­ri­kan­ske po­li­ti­for­bund, der fø­ler sig stød­te over su­per­stjer­nens op­træ­den, hvor man­ge af dan­ser­ne var klædt ud som med­lem­mer af den mi­li­tan­te grup­pe Bla­ck Pant­hers. Det skri­ver CNN.

Mu­sik­vi­deo­en til ’ For­ma­tion’ er og­så fyldt med re­fe­ren­cer til de­bat­ten om po­li­ti­vold mod sor­te. En sort dreng dan­ser blandt an­det for­an en ræk­ke kampklæd­te be­tjen­te, før tek- sten » stop med at sky­de os « duk­ker op i graf­fi ti på en væg.

Fle­re ame­ri­kan­ske po­li­ti­for­bund op­for­drer der­for de­res med­lem­mer til at boy­kot­te Bey­on­cé. Det vil si­ge, at be­tjen­te­ne ik­ke vil ar­bej­de som sik­ker­heds­folk un­der su­per­stjer­nens kon­cer­ter, men de un­der­stre­ger, at de el­lers vil over­hol­de de­res for­plig­tel­se til at hjæl­pe hen­de, hvis hen­des sik­ker­hed er tru­et.

Den na­tio­na­le sam­men­slut­ning af po­li­ti­o­r­ga­ni­sa­tio­ner, der iføl­ge de­res hjem­mesi­de re­præ­sen­te­rer me­re end 241.000 ame­ri­kan­ske po­li­ti­be­tjen­te, er en af de or­ga­ni­sa­tio­ner, der ik­ke hol­der igen med kri­tik­ken.

» Hvor­for vil­le en grup­pe ar­bej­den­de mænd og kvin­der støt­te en rig be­rømt­hed, der åbent gl­o­ri­fi ce­rer mor­de­re? Hvor­for vil­le no­gen gø­re det?, « si­ger grup­pens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bill Jo­hn­son.

I den se­ne­ste uge er fi re be­tjen­te ble­vet dræbt, og iføl­ge grup­pen the Na­tio­nal She­riff s Or­ga­ni­sa­tion går der en di­rek­te linje fra Bey­on­cés » an­tipo­li­ti­un­der­hold­ning « til dra­be­ne.

’ Sing­le La­di­es’- san­ge­ren får dog og­så op­bak­ning. Grup­pen Stop Mass In­car­ce­ra­tion Network har blandt an­det for­sva­ret hen­des ret til at ita­le­sæt­te po­li­ti­vold uden at bli­ve mødt af et så vold­somt mod­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.