Ola­fur Eli­as­son fransk rid­der

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske kunst­ner Ola­fur Eli­as­son bli­ver tirs­dag af Fran­cois Zi­me­ray, Frank­rigs am­bas­sa­dør i Dan­mark, ud­nævnt til rid­der af den fran­ske » Or­dre des Arts et des Lettres « ved et ar­ran­ge­ment på den fran­ske am­bas­sa­de i Kø­ben­havn. Ola­fur Eli­as­sons før­ste sto­re ud­stil­ling i Frank­rig fandt sted i 2002 på Musée d’Art mo­der­ne de la Vil­le de Pa­ris, og si­den er hans vær­ker ble­vet ind­købt til Pom­pi­dou- cen­trets sam­ling, og i 2014 var hans » Con­ta­ct « den før­ste sam­tids­kunst­ud­stil­ling på Fon­da­tion Lou­is Vu­it­ton. Un­der den ny­ligt af­hold­te COP 21- kli­ma­kon­fe­ren­ce i Pa­ris op­stil­le­de Ola­fur Eli­as­son 12 sto­re blok­ke af grøn­land­sk is på Pla­ce du Pant­héon i Pa­ris i et for­søg på at gø­re of­fent­lig­he­den be­vidst om de aku­t­te kli­m­a­spørgs­mål og den stil­le tra­ge­die i Ark­tis. For gan­ske ny­lig blev det til­li­ge an­non­ce­ret, at han er in­vi­te­ret til at ar­ran­ge­re en uden­dør­s­ud­stil­ling til Ver­sail­les- slot­tet, som skal åb­ne i ju­ni 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.