Ryk­ker Mi­che­lin på lan­det?

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 21. FE­BRU­AR 2016

STJERNEMAD

» På pa­pi­ret kun­ne det alt­så godt se ud som om, det bli­ver i år, at gu­i­den og­så kom­mer til at dæk­ke provin­sen, « skri­ver Sø­ren Frank.

Spør­ger man ma­dan­mel­der og re­dak­tør på Den Dan­ske Spi­se­gu­i­de Bent Chri­sten­sen, skal man dog ta­ge spe­ku­la­tio­ner­ne med et gran salt. Mi­che­lin- gu­i­den har nem­lig før skuff et re­stau­ra­tø­rer ved at an­ty­de, at der var lem­pel­ser på vej.

» For tre år si­den var der in­gen, der tro­e­de, at der kom Mi­che­lin- stjer­ne­de re­stau­ran­ter uden­for Kø­ben­havn. Sid­ste år blev Aar­hus så in­klu­de­ret, men jeg tror nu ik­ke, at de ta­ger skrid­tet fuldt ud og ind­dra­ger provin­sen, selv­om jeg hå­ber, at de gør det, « si­ger Bent Chri­sten­sen.

Bent Chri­sten­sen me­ner, at grun­den til at vi ser fl ere top­re­stau­ran­ter i provin­sen, er en di­rek­te føl­ge af de kø­ben­havn­ske re­stau­ran­ters suc­ces, som har slå­et be­ne­ne væk un­der den ga­stro­no­mi- ske ver­den. Det vil iføl­ge Bent Chri­sten­sen ha­ve en om­fat­ten­de be­tyd­ning, hvis gu­i­den og­så kom­mer til at ha­ve de me­re af­si­des be­lig­gen­de re­stau­ran­ter med. De re­stau­ran­ter, som får en Mi­che­li­nud­mær­kel­se, får nem­lig en øget op­mærk­som bå­de lo­kalt i Dan­mark og Nor­den:

» Men vig­tigst af alt, så fi nder ud­lan­det ud af, at der fi ndes de her mu­lig­he­der uden for stor­by­en. Mi­che­lin er en på­li­de­lig gu­i­de, og kom­mer man fra Ber­lin el­ler Prag, vil man ik­ke spil­de mu­lig­he­den for at få en god op­le­vel­se. Her er de to op­lag­te bud Hen­ne Kir­ke­by og Fals­led Kro, « si­ger Bent Chri­sten­sen. Mund­kurv På Hen­ne Kir­ke­by Kro re­ge­rer køk­ken­chef Paul Cun­ning­ham. Han har tid­li­ge­re væ­ret at fi nde i Mi­che­lin- gu­i­den med hans re­stau­rant ’ The Paul’ i Kø­ben­havn, som luk­ke­de i 2011.

Og net­op Paul Cun­ning­ham har no­get nær den sam­me gen­ken­de­lig­hed som No­mas Re­ne Redzepi og Claus Mey­er.

Der har iføl­ge Sø­ren Frank og­så væ­ret ved­hol­den­de ryg­ter om, at Hen­ne Kir­ke­by Kro i lø­bet af året skul­le ha­ve haft fl ere be­søg af gu­i­dens in­spek­tø­rer. Han har spurgt køk­ken­chef Paul Cun­ning­ham, om han kan be­kræft e det.

» Mi­che­lin? Jeg har haft mund­kurv på si­den maj. Jeg må respek­te­re det, « si­ger Poul Cun­ning­ham til Berlingske.

Her er de 18 dan­ske re­stau­ran­ter, som har vun­det en el­ler fl ere Mi­che­lin- stjer­ner AOC, No­ma, Ge­ra­ni­um Re­stau­rant Fre­de­riks­høj, Ga­stromé, Sub­stans, Grøn­bech og Chur­chill, Re­læ, Den Rø­de Cot­ta­ge, Søl­le­rød Kro, Era Ora, Ki­in Ki­in, Kok­ke­ri­et, For­mel B, Ka­deau, Clou, Mar­chal, Stu­dio

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.