He­ste kan afl æse men­ne­sker

BT - - NYHEDER -

Hvis du tror på en gud, der straff er dår­lig op­før­sel, så er der stør­re sand­syn­lig­hed for, at du op­fø­rer dig me­re so­ci­alt og ær­ligt over for di­ne med­men­ne­sker, vi­ser et in­ter­na­tio­nalt stu­die. He­ste kan se, om men­ne­sker er gla­de el­ler vre­de, for­tæl­ler bri­ti­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Sus­sex. » He­ste er enormt go­de til at afl æse de­res art­s­fæl­lers kro­p­s­sprog, for det er så­dan, de kom­mu­ni­ke­rer, « for­tæl­ler pro­fes­sor eme­ri­tus Jan La­dewig fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. I et nyt stu­die fi k he­ste­ne hur­ti­ge­re hjer­te­ban­ken, når de så på en mand, der med sit kro­p­s­sprog vi­ste, at han var glad. De hav­de og­så en ten­dens til at be­trag­te man­den med det ven­stre øje. Det in­di­ke­rer iføl­ge for­sker­ne, at de for­står an­sigts­ud­tryk­ket. Hvis dit barn oft e er på tværs og stæ­dig, kan det væ­re et tegn på, at det får me­re suc­ces ved løn­for­hand­lin­ger som vok­sen. Det for­tæl­ler for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Tü­bin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.