VI­DEN­SKAB. DK

BT - - NYHEDER -

Et af ti­dens mest po­pu­læ­re na­tur­pro­jek­ter er at sæt­te sto­re pat­te­dyr ud i det dan­ske land­skab, hvor de har le­vet na­tur­ligt for tu­sin­der af år si­den. Men der er mas­ser af hi­sto­ri­ske ek­semp­ler på ka­ta­stro­fa­le, ufor­ud­se­te kon­se­kven­ser af at in­tro­du­ce­re ar­ter til nye ste­der, og der­for bør man helt hol­de bæ­ve­re og bi­so­ner el­ler end­da sko­vel­e­fan­ter ude af Dan­mark.

Det si­ger for­ske­re i et dansk- ame­ri­kansk stu­die fra bl. a. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» Der er en me­get høj ri­si­ko for po­ten­ti­el­le syg­dom­me og ud­brud, « for­tæl­ler lek­tor David Nogués- Bra­vo fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

An­dre for­ske­re har talt for, at Dan­mark be­gyn­der at ge­nind­fø­re ar­ter­ne, der tid­li­ge­re le­ve­de vildt i den dan­ske na­tur. Dan­mark hav­de na­tur­li­ge sko­vel­e­fan­ter un­der is­ti­den for 30- 40.000 år si­den.

Tan­ken er, at de sto­re dyrs på­virk­ning vil ska­be en do­mi­no­eff ekt i na­tu­ren, der genop­ret­ter for­ti­dens art­s­rig­dom, uden at men­ne­sker el­ler ma­ski­ner skal rø­re en fi nger.

» Vi skal ik­ke ven­te på en mas­se so­lid forsk­ning, for­di så kom­mer der al­drig til at ske no­get. Jeg vil si­ge, at man skal gå i gang med de prak­ti­ske pro­jek­ter, og så skal man ba­re sør­ge for at la­ve føl­ge­forsk­ning på dem, « si­ger pro­fes­sor Jens- Chri­sti­an Sven­ning fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.