Godt, at det li­ge om det’

BT - - KULTUR -

Det mær­ke­li­ge er jo, at selv om halv­de­len af al­le par bli­ver skilt, så be­trag­tes det sta­dig som me­get skam­fuldt et­nisk bag­grund. Hans far var in­do­ne­ser ... «

» Jeg mød­te ik­ke no­gen sort. Når ens far er sort, og han ik­ke har væ­ret der i ens liv, så går man­ge og le­der ef­ter den for­s­vund­ne sor­te far re­sten af de­res liv, men jeg var ik­ke en af dem. Jeg tænk­te, at de sor­te mænd, de for­la­der nok én, så jeg fandt i ste­det én, der ik­ke er helt sort. « i terapi og kæm­per for at ret­te den fejl, som skils­mis­se er ble­vet. Og den hi­sto­rie vil­le vi ger­ne un­der­sø­ge, om vi kun­ne for­tæl­le på en an­den må­de. Det be­ty­der ik­ke, at der ik­ke er mas­ser af smer­te i se­ri­en an­gå­en­de ta­bet af drøm­men. Men vi vil ger­ne la­ve en sæ­son om em­net, og vi vil ger­ne la­ve end­nu en sæ­son, for da se­ri­en slut­ter, er sår­et fra skils­mis­sen sta­dig friskt, og de er kun li­ge be­gyndt at pil­le i den bru­ne skor­pe. «

» Nej, det tror jeg ik­ke. Må­ske har jeg over­set det. Må­ske har jeg ven­tet lidt læn­ge på be­tje­ning, men jeg tror ik­ke, at det var der­for. Og der er in­gen, der har talt grimt til mig. Fak­tisk tror jeg, at jeg har nog­le for­de­le, for­di jeg må­ske gi­ver folk mu­lig­hed for at vi­se, hvor rum­me­li­ge de er. «

» Tak, det var en for­nø­jel­se ik­ke at få lov til at ta­le om den « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.